captcha

Jūsų klausimas priimtas

Verslui gali tekti dotuoti savivaldybes

Tau­tos at­sto­vy­bė­je ra­do­si siū­ly­mas, kaip spręs­ti sa­vi­val­dy­bių fi­nan­si­nes prob­le­mas vers­lo sąs­kai­ta. Vers­li­nin­kai ne­abe­jo­ja, jog lei­di­mas me­ri­joms už pre­kes ir pa­slau­gas at­sis­kai­ty­ti per dvi­gu­bai il­ges­nį lai­ką, nei yra nu­sta­ty­ta šiuo me­tu, pri­vers­tų juos sko­lin­tis tam, kad pa­tys ne­žlug­tų.
Š. Mažeikos (BFL) nuotr.
Š. Mažeikos (BFL) nuotr.

Tau­tos at­sto­vy­bė­je ra­do­si siū­ly­mas, kaip spręs­ti sa­vi­val­dy­bių fi­nan­si­nes prob­le­mas vers­lo sąs­kai­ta. Vers­li­nin­kai ne­abe­jo­ja, jog lei­di­mas me­ri­joms už pre­kes ir pa­slau­gas at­sis­kai­ty­ti per dvi­gu­bai il­ges­nį lai­ką, nei yra nu­sta­ty­ta šiuo me­tu, pri­vers­tų juos sko­lin­tis tam, kad pa­tys ne­žlug­tų, rašo „Lietuvos žinios“.

Sei­me įre­gis­truo­tos Mo­kė­ji­mų, at­lie­ka­mų pa­gal ko­mer­ci­nes su­tar­tis, vė­la­vi­mo pre­ven­ci­jos įsta­ty­mo pa­tai­sos, ku­rios leis­tų sa­vi­val­dy­bėms su kre­di­to­riais at­sis­kai­ty­ti ne per 60 die­nų, kaip yra da­bar, o per 120.

Vers­li­nin­kai bai­mi­na­si, kad to­kie pa­kei­ti­mai, jei bus pa­lai­min­ti, jų vers­lą tie­siog žlug­dys. Iš me­ri­jų tiek lai­ko ne­su­lauk­sian­tys pi­ni­gų vers­li­nin­kai bū­tų privers­ti pa­tys sko­lin­tis.

No­ri pa­dė­ti merijoms

Pa­tai­sas įre­gis­tra­vęs Sei­mo na­rys so­cial­de­mo­kra­tas Al­bi­nas Mi­tru­le­vi­čius aiš­ki­na, kad jo­mis sie­kia­ma pa­leng­vin­ti me­ri­jų da­lią, kai šios ne­spė­ja lai­ku su­si­mo­kė­ti už pa­slau­gas ir pir­ki­nius. Mat vie­tos biu­dže­tų lė­šos ga­li bū­ti nau­do­ja­mos tik sa­vi­val­dy­bių funk­ci­joms vyk­dy­ti – mies­tų ir ra­jo­nų ta­ry­bų pa­tvir­tin­toms so­cia­li­nėms, eko­no­mi­nėms ir ki­toms prog­ra­moms įgy­ven­din­ti, sa­vi­val­dy­bių biu­dže­ti­nėms įstai­goms iš­lai­ky­ti ir vie­šų­jų pa­slau­gų tei­ki­mui organizuoti.

Sa­vi­val­dy­bės lė­šų pa­nau­do­ji­mo tvar­kai tu­ri pri­tar­ti sa­vi­val­dy­bės ta­ry­ba. Spren­di­mų ren­gi­mas ir jų svars­ty­mas sa­vi­val­dy­bės ta­ry­bo­je ga­li truk­ti il­giau kaip 60 ka­len­do­ri­nių die­nų, to­dėl da­bar­ti­nių įsta­ty­mo nuo­sta­tų įgy­ven­di­ni­mas me­ri­joms su­ke­lia fi­nan­si­nių prob­le­mų. Esą jos bū­tų iš­spręs­tos pa­il­gi­nus ter­mi­ną iki 120 die­nų. A.Mi­tru­le­vi­čius įsi­ti­ki­nęs, kad jo siū­lo­mos pa­tai­sos ne­su­kel­tų jo­kių ne­igia­mų pa­sek­mių.

Tie­sa, jis LŽ pri­pa­ži­no, kad ti­kruo­ju šių pa­tai­sų ini­cia­to­riu­mi rei­kė­tų lai­ky­ti ne jį, o Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­ją. Mat bū­tent ji pa­siū­lė keis­ti įsta­ty­mą. „Aš tik pa­si­ta­riau su tei­si­nin­kais ir par­en­giau pa­tai­sas“, – sa­kė par­la­men­ta­ras.

Il­gai trunka

LŽ kal­bin­tas Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos di­rek­to­rius Me­tas Ra­žins­kas ti­ki­no, jog at­sis­kai­tant sa­vi­val­dy­bės biu­dže­to lė­šo­mis vis­kas yra ge­rai – į įsta­ty­mų nu­sta­ty­tus ter­mi­nus tel­pa­ma ar­ba tai su­de­ri­na­ma su­tar­ty­se. Ta­čiau di­džiau­sių prob­le­mų ky­la at­sis­kai­tant už pro­jek­tus, įgy­ven­di­na­mus Eu­ro­pos Są­jun­gos (ES) lė­šo­mis.

„Ne­ma­žai lai­ko pra­ei­na, kol ES lė­šas ad­mi­nis­truo­jan­čios agen­tū­ros pa­ti­kri­na pro­jek­to įgy­ven­di­ni­mo at­as­kai­tą. Jei bū­na at­ve­jų, kai spe­cia­lis­tai, at­sa­kin­gi už to pro­jek­to prie­žiū­rą, at­os­to­gau­ja, nie­kas ki­tas vi­są mė­ne­sį ar il­giau ne­si­ryž­ta pri­im­ti spren­di­mų. To­dėl lai­ku ne­gau­na­me pi­ni­gų iš ad­mi­nis­truo­jan­čios agen­tū­ros ir ne­tu­ri­me kuo su­mo­kė­ti ran­go­vams“, – kal­bė­jo M. Ra­žins­kas.

Ma­ri­jam­po­lės sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­jos va­do­vo ti­ki­ni­mu, me­ri­ja to­kiais at­ve­jais sten­gia­si vers­tis sko­lin­tais pi­ni­gais, ta­čiau da­bar dau­giau kaip 5–6 mln. li­tų sko­lin­tis ne­ga­li. To­dėl pa­kan­ka­mų su­mų ap­mo­kė­ti ran­go­vams ne­tu­ri, o įsta­ty­mas įpa­rei­go­ja at­sis­kai­ty­ti per nu­sta­ty­tą lai­ką.

M. Ra­žins­ko tei­gi­mu, prob­le­mų ky­la ir at­sis­kai­tant už at­lie­kų tvar­ky­mą. Sąs­kai­tos yra iš­ra­šo­mos vie­ną kar­tą per ket­vir­tį – an­trą­jį ket­vir­čio mė­ne­sį, o rink­lia­vos lė­šas su­ren­kan­ti sa­vi­val­dy­bės ad­mi­nis­tra­ci­ja ap­mo­kė­ti sąs­kai­tą at­lie­kų tvar­ky­to­jams tu­ri tuoj pat už vi­sus tris mė­ne­sius. „Tai taip pat su­ke­lia pa­pil­do­mų prob­le­mų ir rei­ka­lau­ja pa­pil­do­mų lė­šų“, – pa­brė­žė M. Ra­žins­kas.

Žlug­dy­tų verslą

Mo­kė­ji­mų, at­lie­ka­mų pa­gal ko­mer­ci­nes su­tar­tis, vė­la­vi­mo pre­ven­ci­jos įsta­ty­mo pa­tai­sos apim­tų ne tik at­sis­kai­ty­mus už ES fi­nan­suo­ja­mus pro­jek­tus, bet be­veik vi­sus me­ri­jų at­sis­kai­ty­mus pa­gal ko­mer­ci­nes su­tar­tis.

Iš­gir­dęs par­la­men­ta­ro A. Mi­tru­le­vi­čiaus siū­ly­mus pa­il­gin­ti at­sis­kai­ty­mo ter­mi­ną net iki 120 die­nų, vie­nos Ma­ri­jam­po­lės aps­kri­ty­je vei­kian­čios įmo­nės va­do­vas, ne­no­rė­jęs bū­ti įvar­dy­tas, net ne­ga­lė­jo pa­ti­kė­ti, kad to­kių min­čių aps­kri­tai ga­li kam nors kil­ti. „Jau da­bar, kai rei­kia at­sis­kai­ty­ti per du mė­ne­sius, tem­pia­ma vos ne iki pa­sku­ti­nės die­nos. Tai kas bus pri­ėmus pa­tai­sas?“ – re­to­riš­kai klau­sė jis.

Vers­li­nin­ko įsi­ti­ki­ni­mu, to­kiu at­ve­ju jam tek­tų pe­ro­rien­tuo­ti sa­vo vers­lą taip, kad su sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nis­tra­ci­jo­mis ne­rei­kė­tų tu­rė­ti jo­kių rei­ka­lų.

Lie­tu­vos smul­kių­jų vers­li­nin­kų ir pre­ky­bi­nin­kų aso­cia­ci­jos pir­mi­nin­kė Zi­ta So­ro­kie­nė taip pat nu­si­tei­ku­si ka­te­go­riš­kai – vers­lui to­kios įsta­ty­mo pa­tai­sos bū­tų ne tik ne­nau­din­gos, bet ir ža­lin­gos. „Vers­li­nin­kams nuo­lat rei­kia apy­var­ti­nių lė­šų. Juk pi­ni­gai vers­li­nin­kui rei­ka­lin­gi ne tam, kad jis juos kaup­tų sąs­kai­to­je ar leis­tų sa­vo po­rei­kiams. Lė­šos rei­ka­lin­gos vers­lui plė­to­ti, taip pat at­sis­kai­ty­ti su dar­buo­to­jais, mo­kė­ti mo­kes­čiams. Rei­kė­tų ieš­ko­ti ki­to­kių prie­mo­nių, kaip iš­spręs­ti sa­vi­val­dy­bių prob­le­mas“, – sa­kė Z. So­ro­kie­nė.

Anot jos, vers­lui at­sis­kai­ty­mo už sa­vi­val­dy­bėms su­teik­tas pa­slau­gas ar pre­kes ati­dė­ji­mai ti­krai nė­ra nau­din­gi, kaip yra ne­nau­din­ga ati­dė­ti at­sis­kai­ty­mą už pre­kes ar pa­slau­gas di­die­siems pre­ky­bos tink­lams ar ki­toms struk­tū­roms. Įsta­ty­muo­se yra nu­ma­ty­ti kon­kre­tūs ir ne­il­gi ter­mi­nai, per ku­riuos yra pri­va­lo­ma at­sis­kai­ty­ti ir ne­ga­li bū­ti jo­kių iš­ly­gų. Tad ne­aiš­ku, ko­dėl rei­kė­tų da­ry­ti iš­im­tį sa­vi­val­dy­bių ad­mi­nis­tra­ci­joms.

Z.So­ro­kie­nės nuo­mo­ne, gal­būt me­ri­joms rei­kė­tų tie­siog ma­žiau iš­lai­dau­ti ir tau­py­ti lė­šas, la­biau pla­nuo­ti, kur ir kam leis­ti pi­ni­gus, kad jos ga­lė­tų lai­ku at­sis­kai­ty­ti už pa­slau­gas ir pre­kes. „Vie­šo­jo pir­ki­mo skel­bė­jas tu­ri ži­no­ti, ar tu­rės pi­ni­gų su­si­mo­kė­ti, o ne pra­šy­ti teik­ti pa­slau­gas į sko­lą“, – pa­žy­mė­jo vers­li­nin­kų at­sto­vė.

Lau­kia diskusijos

Vers­li­nin­kams lin­kęs pri­tar­ti Sei­mo Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­to (BFK) pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas Kęs­tu­tis Gla­vec­kas. Anot jo, mi­nė­tos pa­tai­sos bū­tų sa­vo­tiš­kas kre­di­to sa­vi­val­dy­bėms pa­di­di­ni­mas. „Tai ti­krai ne pats ge­riau­sias bū­das spręs­ti sa­vi­val­dy­bių prob­le­mas. Vers­li­nin­kai, ku­rie dir­ba su me­ri­jo­mis, ir taip tu­ri daug prob­le­mų, kol su­lau­kia at­sis­kai­ty­mo – už su­teik­tas pa­slau­gas pri­klau­san­čių pi­ni­gų. Dėl to­kių pa­tai­sų prob­le­mos tik pa­di­dė­tų“, – įsi­ti­ki­nęs par­la­men­ta­ras.

K. Gla­vec­ko tei­gi­mu, var­gu ar to­kioms pa­tai­soms pri­tar­tų dau­gu­ma Sei­mo na­rių. Ne­aiš­ku ir tai, kaip jas ver­tins Vy­riau­sy­bė. BFK pir­mi­nin­ko pa­va­duo­to­jas ne­abe­jo­jo, jog Sei­me dėl A. Mi­tru­le­vi­čiaus pa­teik­tų pa­tai­sų bus ne­ma­žai dis­ku­tuo­ja­ma. Tiek ko­mi­te­tuo­se, tiek pa­tai­sas svars­tant Sei­mo ple­na­ri­nia­me po­sė­dy­je.

Pa­tai­sų au­to­rius A. Mi­tru­le­vi­čius taip pat ma­no bū­siant ne­ma­žų dis­ku­si­jų.

Šaltinis www.lzinios.lt

Komentarai

Spausdami siųsti mygtuką sutinkate su Taisyklėmis ir atsakomybe

Ekonomika

 

Susiję įrašai

 
Visi įrašai
Kraunasi ...
 
GrojaraštisIrašaiKeisti
Kraunasi ...
  
VartotojasPašalinti
Kraunasi ...
Close