captcha

Jūsų klausimas priimtas

Globos namams ruošiamas perversmas

Iš sta­cio­na­rių glo­bos įstai­gų gy­ven­to­jų už­si­mo­ta ati­mti pi­ni­gus, ku­rie iki šiol jiems pa­lie­ka­mi įvai­rioms reik­mėms, ir at­si­sa­ky­ti pa­pil­do­mo mo­kes­čio už pa­slau­gas, ku­ris da­bar im­amas at­siž­vel­giant į to­kių as­me­nų tur­ti­nę pa­dė­tį. Da­lis val­di­nin­kų su­ma­ny­tų nau­jo­vių ne­ke­lia su­si­ža­vė­ji­mo glo­bos įstai­gų va­do­vams.
A. Ufarto (BFL) nuotr.
A. Ufarto (BFL) nuotr.

Iš sta­cio­na­rių glo­bos įstai­gų gy­ven­to­jų už­si­mo­ta ati­mti pi­ni­gus, ku­rie iki šiol jiems pa­lie­ka­mi įvai­rioms reik­mėms, ir at­si­sa­ky­ti pa­pil­do­mo mo­kes­čio už pa­slau­gas, ku­ris da­bar im­amas at­siž­vel­giant į to­kių as­me­nų tur­ti­nę pa­dė­tį. Da­lis val­di­nin­kų su­ma­ny­tų nau­jo­vių ne­ke­lia su­si­ža­vė­ji­mo glo­bos įstai­gų va­do­vams, rašo „Lietuvos žinios“.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja (SADM) par­en­gė So­cia­li­nių pa­slau­gų įsta­ty­mo ir Ad­mi­nis­tra­ci­nių tei­sės pa­žei­di­mų ko­dek­so pa­tai­sas. Tei­gia­ma, kad jo­mis sie­kia­ma pa­leng­vin­ti įvai­rių glo­bos įstai­gų veik­los są­ly­gas, bet drau­ge rei­kia­mų li­cen­ci­jų ne­tu­rin­čių įstai­gų va­do­vams gra­si­na­ma tūks­tan­ti­nė­mis bau­do­mis.

Biu­ro­kra­tiz­mą keis­tų baudos

Pa­tai­so­mis nu­ma­ty­ta su­da­ry­ti są­ly­gas teik­ti so­cia­li­nes pa­slau­gas vi­sų tei­si­nių for­mų ju­ri­di­niams as­me­nims, įskai­tant ir ki­to­se Eu­ro­pos Są­jun­gos vals­ty­bė­se įsteig­tų or­ga­ni­za­ci­jų fi­lia­lus. SADM val­di­nin­kai taip pat įsi­ti­ki­nę, kad rei­kia at­si­sa­ky­ti so­cia­li­nių dar­buo­to­jų at­es­ta­ci­jos, pa­keis­ti jų pa­dė­jė­jų sta­tu­są, su­pap­ras­tin­ti glo­bos įstai­gų li­cen­ci­ja­vi­mo nuo­sta­tas.

Val­di­nin­kai siū­lo nuo 2015 me­tų nu­ma­ty­ti ad­mi­nis­tra­ci­nę glo­bos įstai­gos va­do­vo at­sa­ko­my­bę už kliu­dy­mą So­cia­li­nių pa­slau­gų prie­žiū­ros de­par­ta­men­to dar­buo­to­jams at­lik­ti jiems pa­ves­tas par­ei­gas ar šių par­ei­gū­nų spren­di­mų ne­vyk­dy­mą. Pi­ni­gi­nė bau­da siek­tų nuo 200 iki 2000 li­tų. So­cia­li­nės glo­bos tei­ki­mas ne­tu­rint tam li­cen­ci­jos grės­tų bau­da nuo 1000 iki 10 000 li­tų.

Įdo­miau­sia, kad sie­kia­ma at­si­sa­ky­ti pa­pil­do­mo mo­kes­čio už glo­bą, ku­ris skai­čiuo­ja­mas at­siž­vel­giant į glo­bo­ja­mo as­mens tur­ti­nę pa­dė­tį, ir da­bar tai­ko­mos pra­kti­kos sta­cio­na­rio­se glo­bos įstai­go­se gy­ve­nan­tiems as­me­nims ki­toms reik­mėms pa­lik­ti 20 proc. vi­sų gau­na­mų pa­ja­mų, tarp jų – slau­gos ar prie­žiū­ros kom­pen­sa­ci­jos. Esą šio­se įstai­go­se žmo­nės gau­na vi­sas jiems bū­ti­nas prie­žiū­ros ir slau­gos pa­slau­gas, to­dėl nė­ra tiks­lin­ga ir eko­no­miš­ka pa­lik­ti jiems mi­nė­tą da­lį pa­ja­mų.

Ne­duo­da nau­dos?

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo vi­ce­mi­nis­tro Ai­va­ro Tu­šo tei­gi­mu, pa­tai­so­mis sie­kia­ma iš­spręs­ti pra­kti­ko­je ky­lan­čias prob­le­mas. Ap­si­žiū­rė­ta, kad ki­tų ES ša­lių ju­ri­di­niai as­me­nys Lie­tu­vo­je ne­ga­li teik­ti so­cia­li­nės glo­bos pa­slau­gų, nes tai ne­nu­ma­to tei­sės ak­tai. Be to, yra dau­giau rei­ka­la­vi­mų, ku­rie jau ne­ak­tua­lūs. „So­cia­li­nių dar­buo­to­jų at­es­ta­ci­ja ne­bė­ra tiks­lin­ga, nes ji bu­vo nu­ma­ty­ta dar tuo me­tu, kai ne­bu­vo rei­ka­la­vi­mo kiek­vie­nam so­cia­li­niam dar­buo­to­jui tu­rė­ti rei­kia­mą iš­si­la­vi­ni­mą“, – tvir­ti­no A. Tu­šas.

Nuo 2007 me­tų mo­kes­čio už il­ga­lai­kę so­cia­li­nę glo­bą su­au­gu­siam as­me­niui dy­dis pri­klau­so nuo jo tu­ri­mo tur­to ver­tės. SADM apk­lau­sos duo­me­ni­mis, tik sep­ty­nios sa­vi­val­dy­bės ma­no, kad to­kia pra­kti­ka pa­si­tei­si­no – esą toks mo­kes­tis ne­duo­da nau­dos, nes den­gia ne­di­de­lę iš­lai­dų da­lį.

Mo­kes­tį, nu­sta­ty­tą at­siž­vel­giant į tur­tą, mo­ka apie 12 proc. ne­įga­lių­jų, 35 proc. se­ny­vo am­žiaus as­me­nų. Ne­įga­lūs as­me­nys iš tu­ri­mo tur­to pa­den­gia tik apie 1,9 proc. so­cia­li­nės glo­bos kai­nos, se­ny­vo am­žiaus as­me­nys – apie 5,8 pro­cen­to. Šį mo­kes­tį jie daž­niau­siai su­mo­ka iš sa­vo pa­ja­mų.

Dis­ku­si­jos dėl pinigų

LŽ kal­bin­tų glo­bos įstai­gų va­do­vai abe­jo­jo, ar ti­krai rei­kė­tų gy­ven­to­jams nu­rėž­ti vi­sas šiuo me­tu pa­lie­ka­mas lė­šas.

„Rei­kia žmo­gui pa­lik­ti kiek pi­ni­gų, kad jis jų tu­rė­tų“, – tvir­ti­no Jur­bar­ko ra­jo­no Se­re­džiaus glo­bos na­mų di­rek­to­rius Zig­mas Za­ka­ras. Anot jo, gal­būt glo­bo­ti­niams rei­kė­tų pa­lik­ti ne 20, o 10 proc. pa­ja­mų. Drau­ge Z. Za­ka­ras svars­tė, kad gal­būt įsta­ty­mai ga­lė­tų su­teik­ti dau­giau lais­vės ir ga­li­my­bių to­mis lė­šo­mis dis­po­nuo­ti pa­čiai glo­bos įstai­gai, ku­ri ten­kin­tų glo­bo­ti­nio as­me­ni­nius po­rei­kius.

Pa­na­šią nuo­mo­nę LŽ iš­reiš­kė ir Sa­vi­val­dy­bių so­cia­li­nės glo­bos įstai­gų va­do­vų aso­cia­ci­jos pre­zi­den­tė, Elek­trė­nų so­cia­li­nės glo­bos na­mų di­rek­to­rė Da­nu­tė Su­choc­kie­nė. Jai su­pran­ta­mas pa­tai­sų ren­gė­jų no­ras ko­kiu nors bū­du iš­gy­ven­din­ti iš glo­bos įstai­gų gir­ta­vi­mą, kai ga­vę pi­ni­gų glo­bo­ti­niai su­ren­gia ko­ne puo­tas. „Kai ku­rie as­me­nys to­mis lė­šo­mis nau­do­ja­si ti­krai ne sa­vo svei­ka­tos la­bui – ne tik ge­ria, bet ir itin daug rū­ko. Yra ir ka­te­go­ri­ja žmo­nių, ku­rie tuos su­kaup­tus pi­ni­gus ati­duo­da at­ei­nan­tiems gi­mi­nai­čiams. Tai ir­gi var­gu ar pa­tei­si­na­ma. Ki­ta ver­tus, bū­na at­ve­jų, kai žmo­gui pri­si­rei­kia pa­pil­do­mai ir vais­tų nu­si­pirk­ti, ir dar ko nors. Tuo­met ge­rai, kai tu­ri pi­ni­gų“, – svars­tė D. Su­choc­kie­nė.

Abe­jo­ja pagrįstumu

D. Su­choc­kie­nė pri­ta­ria ir SADM ban­dy­mui su­ma­žin­ti ad­mi­nis­tra­ci­nę naš­tą so­cia­li­nės glo­bos įstai­goms. Jos aiš­ki­ni­mu, da­bar glo­bos na­mai, ku­riuo­se glo­bo­ja­mi ne­ga­lin­tys sa­vi­mi pa­si­rū­pin­ti ne tik gar­baus am­žiaus žmo­nės, bet ir ne­įga­lie­ji, tu­ri gau­ti po li­cen­ci­ją at­ski­rai veik­los sri­čiai. O įstai­gos, tei­kian­čios die­nos so­cia­li­nę glo­bą šiems as­me­nims ir ne­įga­liems vai­kams, – tris li­cen­ci­jas. Tad li­cen­ci­jų su­ma­ži­ni­mas ap­nuo­gin­tų ki­tą prob­le­mą.

„Rei­ka­la­vi­mai yra la­bai di­de­li. Abe­jo­ju, ar vi­sos so­cia­li­nes pa­slau­gas tei­kian­čios įstai­gos ga­lės gau­ti li­cen­ci­jas“, – ti­ki­no Sa­vi­val­dy­bių so­cia­li­nės glo­bos įstai­gų va­do­vų aso­cia­ci­jos va­do­vė. Jai ke­lia klau­si­mų nu­ma­to­mų pi­ni­gi­nių sank­ci­jų įstai­gų va­do­vams pa­grįs­tu­mas. Mat da­lis glo­bos na­mų yra biu­dže­ti­nės įstai­gos. Tad jos tu­ri tiek pi­ni­gų, kiek gau­na iš sa­vi­val­dy­bių, o įstai­gų va­do­vams dėl to daž­nai su­ri­ša­mos ran­kos.

D. Su­choc­kie­nės nuo­mo­ne, vie­šo­sios įstai­gos sta­tu­są tu­rin­tiems glo­bos na­mams kiek pa­pras­čiau, ta­čiau ir juos ka­muo­ja pa­na­šios prob­le­mos, di­džiau­sia jų – lė­šų trū­ku­mas.

Šaltinis www.lzinios.lt

Komentarai

Spausdami siųsti mygtuką sutinkate su Taisyklėmis ir atsakomybe

Ekonomika

 

Susiję įrašai

 
Visi įrašai
Kraunasi ...
 
GrojaraštisIrašaiKeisti
Kraunasi ...
  
VartotojasPašalinti
Kraunasi ...