captcha

Jūsų klausimas priimtas

Kavinės prasižengia dėl sparčios darbuotojų kaitos

Pra­si­dė­jus šil­ta­jam me­tų lai­ko­tar­piui, pa­si­py­lė pra­ne­ši­mai apie gru­bius hi­gie­nos pa­žei­di­mus ša­lies vie­šo­jo maitini­mo įstai­go­se ir la­ki­ną ka­vi­nių už­da­ry­mą. Ta­čiau Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba ra­mi­na, kad si­tua­ci­ja šia­me sek­to­riu­je iš­lie­ka sta­bi­li, rašoma dienraštyje „Lietuvos žinios“.
K. Vanago (BFL) nuotr.
K. Vanago (BFL) nuotr.

Pra­si­dė­jus šil­ta­jam me­tų lai­ko­tar­piui, pa­si­py­lė pra­ne­ši­mai apie gru­bius hi­gie­nos pa­žei­di­mus ša­lies vie­šo­jo maitini­mo įstai­go­se ir la­ki­ną ka­vi­nių už­da­ry­mą. Ta­čiau Vals­ty­bi­nė mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­ba ra­mi­na, kad si­tua­ci­ja šia­me sek­to­riu­je iš­lie­ka sta­bi­li, rašoma dienraštyje „Lietuvos žinios“.

Šių me­tų ge­gu­žės pra­džio­je Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos ins­pek­to­riai nu­sta­tė gru­bius hi­gie­nos pa­žei­di­mus Vil­niaus ka­vi­nė­je „Vin­chen­so“, to­dėl ši bu­vo lai­ki­nai už­da­ry­ta. Bir­že­lio pa­bai­go­je rim­ti pažeidimai sos­ti­nė­je už­fik­suo­ti ir įmo­nės „Vei­su“ ka­vi­nė­je, taip pat ka­vi­nė­je „Nau­ja era“. Lie­pos pra­džio­je dėl hi­gie­nos pa­žei­di­mų bu­vo lai­ki­nai su­stab­dy­ta Vil­niu­je įsi­kū­ru­sios ka­vi­nės „Va­sa­ros te­ra­sa“ veik­la, gru­būs mais­to tvar­ky­mo pa­žei­di­mai nu­sta­ty­ti ir bend­ro­vės „Exp­ress food“ ke­ba­bi­nė­je. Kau­ne dėl hi­gie­nos pažeidimų lai­ki­nai su­stab­dy­ta ki­nų res­to­ra­no „Pan­da“ veik­la, Pa­lan­go­je – ki­nų res­to­ra­no „Nan Bei“ veik­la.

At­ve­jų, kai dėl nu­sta­ty­tų pa­žei­di­mų su­stab­do­ma mais­to tvar­ky­mo veik­la, dau­gė­ja. Tai pa­tvir­ti­no Vals­ty­bi­nės mais­to ir ve­te­ri­na­ri­jos tar­ny­bos Mais­to sky­riaus vy­riau­sio­ji spe­cia­lis­tė, vals­ty­bi­nė mais­to pro­duk­tų inspektorė Vi­ta Štur­mie­nė. Ta­čiau ji pri­mi­nė, kad au­ga ir bend­ras vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įmo­nių skai­čius.

„Di­dė­jan­čiam veik­los su­stab­dy­mų skai­čiui įta­kos tu­ri di­des­nis dė­me­sys mais­to tvar­ky­mo su­bjek­tų suskirstymui į ri­zi­kos gru­pes. Di­des­nės ri­zi­kos su­bjek­tai ti­kri­na­mi daž­niau, to­dėl re­gis­truo­ja­ma dau­giau veiklos su­stab­dy­mo at­ve­jų“, – pa­aiš­ki­no ji.

Vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įmo­nių vals­ty­bi­nės mais­to kon­tro­lės duo­me­ni­mis, pir­mą šių me­tų pus­me­tį mais­to tvarkymo veik­los su­stab­dy­mo at­ve­jų bū­ta 54, per­nai iš vi­so – 81, 2011 me­tais – 78 at­ve­jai.

Tie­sa, šių me­tų an­trą ket­vir­tį, pa­ly­gin­ti su pra­ėju­siais me­tais, ste­bi­mas ne­žy­mus pa­ti­kri­ni­mų be pa­žei­di­mų skai­čiaus pa­di­dė­ji­mas.

„Ma­to­me, kad di­džią­ją pa­žei­di­mų da­lį su­da­ro bend­ri hi­gie­nos pa­žei­di­mai – reiš­kia, ka­vi­nė­se ir res­to­ra­nuo­se ma­žiau dė­me­sio ski­ria­ma pa­tal­pų būk­lės, įran­gos, in­ven­to­riaus prie­žiū­rai ir hi­gie­nai. Ta­čiau ma­žė­jan­tis savikon­tro­lės pa­žei­di­mų skai­čius ro­do, kad vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įmo­nės at­sa­kin­giau žiū­ri į nu­sta­ty­tų savikontro­lės pro­ce­dū­rų svar­bą“, – sa­kė V. Štur­mie­nė. Ji įsi­ti­ki­nu­si, kad pa­grin­di­nė pa­žei­di­mų at­si­ra­di­mo prie­žas­tis – daž­na dar­buo­to­jų kai­ta.

Rem­da­ma­si pa­sta­rų­jų me­tų sta­tis­ti­ka, pa­šne­ko­vė sa­kė ne­ga­lin­ti teig­ti, kad vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įmo­nė­se nustato­mų pa­žei­di­mų skai­čius ženk­liai di­dė­ja ar bū­tų ste­bi­mas pa­žei­di­mų pro­ver­žis. „Vie­šo­jo mai­ti­ni­mo sekto­riu­je kiek­vie­nais me­tais ste­bi­ma pa­na­ši si­tua­ci­ja – pa­ti­kri­ni­mų duo­me­nys kin­ta ke­liais pro­cen­tais ir nema­ža da­li­mi pri­klau­so nuo au­gan­čio vie­šo­jo mai­ti­ni­mo įmo­nių skai­čiaus“, – pa­brė­žė ji.

Šaltinis www.lzinios.lt

Komentarai

Spausdami siųsti mygtuką sutinkate su Taisyklėmis ir atsakomybe

Ekonomika

 

Susiję įrašai

 
Visi įrašai
Kraunasi ...
 
GrojaraštisIrašaiKeisti
Kraunasi ...
  
VartotojasPašalinti
Kraunasi ...