captcha

Jūsų klausimas priimtas

„Sodroje“ nuspręsta imtis šluotos

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja (SADM) pa­siū­lė Vy­riau­sy­bei lik­vi­duo­ti „Sod­ros“ Mo­ky­mo cen­trą, ku­ris kas­met „su­val­go“ be­veik mi­li­jo­ną li­tų.
A. Ufarto (BFL:) nuotr.
A. Ufarto (BFL:) nuotr.

So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­te­ri­ja (SADM) pa­siū­lė Vy­riau­sy­bei lik­vi­duo­ti „Sod­ros“ Mo­ky­mo cen­trą, ku­ris kas­met „su­val­go“ be­veik mi­li­jo­ną li­tų, rašo „Lietuvos žinios“.

SADM va­do­vai šio siū­ly­mo Vy­riau­sy­bei ne­ko­men­tuo­ja. So­cia­li­nės ap­sau­gos ir dar­bo mi­nis­trės Al­gi­man­tos Pa­be­dins­kie­nės pa­ta­rė­ja ry­šiams su vi­suo­me­ne Vai­da Vin­ce­vi­čiū­tė LŽ pa­brė­žė, kad nai­kin­ti Mo­ky­mo cen­trą bu­vo pa­čios Vals­ty­bi­nio so­cia­li­nio drau­di­mo fon­do val­dy­bos („Sod­ros“) idė­ja, nes jo iš­lai­ky­mas sko­lo­se be­si­murk­dan­čiai ins­ti­tu­ci­jai per­nai at­siė­jo 0,86 mi­li­jo­no, už­per­nai – 1,1 mln. li­tų.

Kaip tei­gia­ma SADM par­eng­to Vy­riau­sy­bės nu­ta­ri­mo pro­jek­to ver­ti­ni­mo pa­žy­mo­je, Mo­ky­mo cen­tro dės­ty­to­jai per dve­jus me­tus ne­įgy­ven­di­no spe­cia­lių­jų mo­ky­mo prog­ra­mų (pen­si­jų, pa­šal­pų, įmo­kų ir kt.) dės­ty­mo ir dau­giau­sia dės­to bend­ro­jo bei psi­cho­lo­gi­nio po­bū­džio da­ly­kus. To­dėl, vie­naip ar ki­taip, di­des­nę da­lį mo­ky­mo pa­slau­gų „Sod­rai“ ten­ka pirk­ti iš ki­tų Lie­tu­vos ins­ti­tu­ci­jų ar mo­ky­mo įstai­gų.

Be mo­ky­mų neliks

„Sod­ros“ ko­mu­ni­ka­ci­jos ir tarp­tau­ti­nių ry­šių vy­riau­sia­sis spe­cia­lis­tas Mar­ty­nas Ži­lio­nis LŽ pri­mi­nė, kad Mo­ky­mo cen­tro pa­slau­gų la­biau­siai pri­rei­kė, kai pa­sta­rai­siais me­tais op­ti­mi­zuo­jant veik­lą „Sod­ros“ sis­te­mo­je bu­vo įdieg­ta daug tai­ko­mų­jų prog­ra­mų ir dar­buo­to­jus rei­kė­jo su jo­mis su­pa­žin­din­ti. „Ta­čiau ar­ti­miau­siu me­tu di­de­lių per­mai­nų ne­pla­nuo­ja­ma. Be to, ma­to­me ga­li­my­bių mo­ky­mus or­ga­ni­zuo­ti efek­ty­viau. To­dėl nu­spręs­ta siū­ly­ti, kad Mo­ky­mo cen­tras bū­tų lik­vi­duo­tas“, – aiš­ki­no M. Ži­lio­nis.

Pa­sak jo, mo­ky­mus or­ga­ni­zuos „Sod­ros“ val­dy­bos spe­cia­lis­tai. Pen­si­jų, Pa­šal­pų ir ne­dar­bin­gu­mo kon­tro­lės, Įmo­kų ad­mi­nis­tra­vi­mo, Re­gis­trų tvar­ky­mo ir In­for­ma­ci­nės sis­te­mos plė­tros, Per­so­na­lo val­dy­mo sky­rių spe­cia­lis­tai ne tik vyk­dys pa­grin­di­nes funk­ci­jas, bet ir pa­gal kom­pe­ten­ci­ją rengs me­to­di­nę in­for­ma­ci­ją bei mo­kys ki­tus „Sod­ros“ ad­mi­nis­tra­vi­mo spe­cia­lis­tus. Ki­ti mo­ky­mai (pvz., už­sie­nio kal­bų), rei­ka­lin­gi bend­rai kom­pe­ten­ci­jai ug­dy­ti ir plė­to­ti, bus per­ka­mi vyk­dant vie­šuo­sius pir­ki­mus.

Dar­buo­to­jai ne­bus nuskriausti

Nu­ta­ri­mo pro­jek­tas lik­vi­duo­ti „Sod­ros“ Mo­ky­mo cen­trą jo dar­buo­to­jams jo­kia staig­me­na. LŽ kal­bi­na­mas Mo­ky­mo cen­tro di­rek­to­rius Pe­tras Ku­ras bu­vo ne­kal­bus. Ta­čiau jis ne­slė­pė, kad dis­ku­si­jos dėl įstai­gos at­ei­ties vy­ko nuo pat me­tų pra­džios. „To­kio spren­di­mo jau lau­kė­me“, – tei­gė P. Ku­ras. Di­rek­to­rius pa­brė­žė, kad apie bū­si­mas re­for­mas ne kar­tą kal­bė­ta su dar­buo­to­jais, veiks­mai de­rin­ti ir su dar­buo­to­jų pro­fe­si­ne są­jun­ga. Nu­trau­kus Mo­ky­mo cen­tro veik­lą, bus nu­trauk­tos ir dar­bo su­tar­tys su dar­buo­to­jais. Iš vi­so cen­tre yra pa­tvir­tin­ta 16 par­ei­gy­bių. At­leis­tiems dar­buo­to­jams bus iš­mo­kė­tos pi­ni­gi­nės kom­pen­sa­ci­jos už ne­pa­nau­do­tas at­os­to­gas ir iš­ei­ti­nės iš­mo­kos. Skai­čiuo­ja­ma, kad tam pri­reiks apie 150 tūkst. li­tų. Ta­čiau va­kar di­rek­to­rius dar vy­lė­si, kad da­lis Mo­ky­mo cen­tro spe­cia­lis­tų ne­bus iš­vy­ti į gat­vę, gal­būt jiems at­si­ras dar­bo „Sod­ros“ sis­te­mo­je.

„Sod­ros“ at­sto­vas M.Ži­lio­nis taip pat sa­kė, kad tuo­met, kai Vy­riau­sy­bė pri­tars Mo­ky­mo cen­tro lik­vi­da­vi­mui, dar­buo­to­jams bus siū­lo­ma užim­ti lais­vas vie­tas „Sod­ros“ struk­tū­ro­je.

Tę­sia Sau­lė­ly­džio ko­mi­si­jos darbą

„Sod­ra“ – ne vie­nin­te­lė iš mo­kes­čių mo­kė­to­jų lė­šų iš­lai­ko­ma biu­dže­ti­nė įstai­ga, ku­rio­je vyks­ta struk­tū­ri­niai po­ky­čiai. Šį pa­va­sa­rį veik­lą pra­dė­ju­si Al­gir­do But­ke­vi­čiaus mi­nis­trų ka­bi­ne­to su­da­ry­ta Vie­šo­jo val­dy­mo to­bu­li­ni­mo ko­mi­si­ja ža­da tęs­ti anks­tes­nės Vy­riau­sy­bės Sau­lė­ly­džio ko­mi­si­jos pra­dė­tą dar­bą. „Nag­ri­nė­si­me sis­te­mi­nes val­dy­mo prob­le­mas, pri­im­da­mi spren­di­mus siek­si­me po­li­ti­kų ir vi­suo­me­nės pa­lai­ky­mo“, – tvir­ti­no ko­mi­si­jos pir­mi­nin­kas Re­mi­gi­jus Mo­tu­zas. Pa­sak jo, bus sie­kia­ma efek­ty­vaus ir skaid­raus vie­šo­jo val­dy­mo, orien­tuo­to į vi­suo­me­nės po­rei­kių ten­ki­ni­mą ir so­cia­li­nį tei­sin­gu­mą.

Anks­tes­nė Vy­riau­sy­bė, va­do­vau­ja­ma And­riaus Ku­bi­liaus, tei­gė, jog per ket­ve­rius Sau­lė­ly­džio ko­mi­si­jos dar­bo me­tus ne­be­li­ko 166 įstai­gų, vals­ty­bės tar­ny­bo­je dau­giau kaip de­šim­ta­da­liu su­ma­žė­jo dar­buo­to­jų, su­tau­py­ta 700 mln. li­tų dar­bo už­mo­kes­čio lė­šų.

Šaltinis www.lzinios.lt

Komentarai

Spausdami siųsti mygtuką sutinkate su Taisyklėmis ir atsakomybe

Ekonomika

 

Susiję įrašai

 
Visi įrašai
Kraunasi ...
 
GrojaraštisIrašaiKeisti
Kraunasi ...
  
VartotojasPašalinti
Kraunasi ...