captcha

Jūsų klausimas priimtas

Prancūziškas vynas vėl paklausus

Už 2007 me­tų der­liaus Bor­do re­gio­no vy­no „Cha­teau An­ge­lus“ dė­žę elek­tro­ni­nė­je vy­no bir­žo­je „Liv-ex“ sumokėta 1941 sva­ras, o tai yra 18 proc. dau­giau nei gruo­džio mė­ne­sį, rašoma dienraštyje „Lietuvos žinios“.
K. Vanago (BFL) nuotr.
K. Vanago (BFL) nuotr.

Už 2007 me­tų der­liaus Bor­do re­gio­no vy­no „Cha­teau An­ge­lus“ dė­žę elek­tro­ni­nė­je vy­no bir­žo­je „Liv-ex“ sumokėta 1941 sva­ras, o tai yra 18 proc. dau­giau nei gruo­džio mė­ne­sį, rašoma dienraštyje „Lietuvos žinios“.

Šio vy­no kai­na pa­di­dė­jo pir­mą kar­tą nuo ta­da, kai pra­ėju­sių me­tų rug­sė­jo mė­ne­sį jį ga­mi­nan­tis ūkis pa­te­ko tarp di­džiau­sių Sent Emil­jo­no re­gio­no vyn­da­rys­tės ūkių. Ši ži­nia to­kia svar­bi to­dėl, kad 2007 me­tų der­liaus Bor­do vy­nas „An­ge­lus“ bu­vo lai­ko­mas pa­čiu ne­sėk­min­giau­siu vy­nu per pa­sta­ruo­sius 10 me­tų. Taip at­si­ti­ko iš da­lies to­dėl, kad ame­ri­kie­tis Ro­ber­tas Par­ke­ris, ku­ris kas­met su­da­ro pa­čių pres­ti­žiš­kiau­sių pa­sau­lio vy­no rū­šių šim­tu­ką, „An­ge­lus“ įver­ti­no tik 92 ba­lais. Ta­čiau da­bar pa­dė­tis pa­si­kei­tė. „Cha­teau An­ge­lus“ vy­nas net ėmė pir­mau­ti „Liv-ex Fi­ne Wi­ne 50“ in­dek­se, ku­ria­me ki­tų aukš­čiau­sių rū­šių vy­no kai­nos in­dek­sas šiais metais pa­di­dė­jo vos 5 pro­cen­tais.

Pra­ncū­zai jau džiau­gia­si, kad vy­no ga­my­ba šiais me­tais ga­li smar­kiai pa­di­dė­ti, nes 2012-ie­ji lai­ko­mi pa­čiais blo­giau­siais per pa­sta­ruo­sius 40 me­tų. Pra­ncū­zi­jos že­mės ūkio mi­nis­te­ri­ja prog­no­zuo­ja, kad šiais me­tais vy­no ga­my­ba iš­augs iki 46,6 mln. hek­to­li­trų, per­nai bu­vo pa­ga­min­ta 41,1 mln. hek­to­li­trų vy­no.

Pra­si­dė­jus pa­sau­li­nei kri­zei blo­gai ėmė sek­tis ir Pra­ncū­zi­jos vyn­da­riams. 2008 me­tais bir­žos „Liv-ex“ indeksas, į ku­rį ir orien­tuo­ja­si vi­so pa­sau­lio vy­no in­ves­tuo­to­jai, bu­vo smar­kiai nu­kri­tęs, ta­čiau jau po me­tų jis pa­sie­kė is­to­ri­nį mak­si­mu­mą. Vė­liau in­dek­sas vėl smu­ko ir per­nai jis bu­vo pats že­miau­sias nuo pra­ėju­sio amžiaus 8-ojo de­šimt­me­čio. Į bir­žos „Liv-ex“ ti­pi­nį rei­tin­gą yra įtrauk­ta net 200 ge­riau­sių Bor­do re­gio­no rau­do­no­jo vy­no rū­šių, to­dėl vy­nas nuo­lat tu­rė­jo sa­vo pir­kė­ją. Per pa­sta­ruo­sius pen­ke­rius me­tus, kai pa­sau­li­nė kri­zė pa­sie­kė sa­vo pi­ką, jo kai­na pa­ki­lo ne 170 pro­cen­tų.

Ūkis „An­ge­lus“ yra de­ši­nia­ja­me Dor­do­nės upės kran­te ir pri­klau­so vi­sa­me pa­sau­ly­je ži­no­mam vyn­da­riui Hubert'ui de Boi­re de La­fo­ret, ku­ris yra šios Sent Emil­jo­no re­gio­ne vy­ni­nin­kys­te be­si­ver­čian­čios šei­mos aštun­tos kar­tos at­sto­vas. Eks­per­tų nuo­mo­ne, šio ūkio Mer­lot ir Ca­ber­net Franc vy­nas dik­tuo­ja sti­lių vi­sam regio­nui, nes yra „sod­rios spal­vos, tur­tin­gos ir la­bai su­dė­tin­gos aro­ma­tų ga­mos, pui­kaus sko­nio ir tu­ri pui­kią gy­ve­ni­mo pers­pek­ty­vą bu­te­ly­je“.

Šaltinis www.lzinios.lt

Komentarai

Spausdami siųsti mygtuką sutinkate su Taisyklėmis ir atsakomybe

Ekonomika

 

Susiję įrašai

 
Visi įrašai
Kraunasi ...
 
GrojaraštisIrašaiKeisti
Kraunasi ...
  
VartotojasPašalinti
Kraunasi ...