captcha

Jūsų klausimas priimtas

Paslaugų kuponų burbulas susprogo

Įsi­ti­ki­ni­mas, kad gru­pi­nio pir­ki­mo por­ta­luo­se įmo­nės pel­no­si siū­ly­da­mos dau­giau pa­slau­gų ku­po­nų, nei vė­liau ga­li ap­tar­nau­ti klien­tų, yra grei­čiau mi­tas nei rea­ly­bė. Var­to­to­jai, ne­ga­vę pa­ža­dė­tų pa­slau­gų tin­ka­mu jiems lai­ku, ga­li su­sig­rą­žin­ti pi­ni­gus.
BFL nuotr.
BFL nuotr.

Įsi­ti­ki­ni­mas, kad gru­pi­nio pir­ki­mo por­ta­luo­se įmo­nės pel­no­si siū­ly­da­mos dau­giau pa­slau­gų ku­po­nų, nei vė­liau ga­li ap­tar­nau­ti klien­tų, yra grei­čiau mi­tas nei rea­ly­bė. Var­to­to­jai, ne­ga­vę pa­ža­dė­tų pa­slau­gų tin­ka­mu jiems lai­ku, ga­li su­sig­rą­žin­ti pi­ni­gus, rašo „Lietuvos žinios“.

Nu­si­pir­kęs ar ga­vęs do­va­nų pa­slau­gos ku­po­ną ir del­sęs re­zer­vuo­ti lai­ką pa­slau­gą gau­ti, var­to­to­jas iš pa­slau­gos tei­kė­jo ga­li iš­girs­ti at­sa­ky­mą, kad lais­vų vie­tų nu­ro­dy­tu lai­ku jau ne­be­li­kę, tad jo pri­im­ti ne­ga­lės.

Įmo­nės „Di­gi­net LT“, val­dan­čios gru­pi­nio pir­ki­mo por­ta­lą Kar­tu.lt, pro­jek­tų va­do­vas Ar­tū­ras Mi­ze­ras pri­pa­ži­no su­si­dū­ręs su prob­le­ma, kai per por­ta­lą pa­slau­gų ku­po­nais pre­kia­vu­sios įmo­nės dėl di­de­lių sa­vo už­mo­jų pa­siū­lė tiek ku­po­nų, kad vė­liau ne­su­ge­bė­jo ap­tar­nau­ti užp­lū­du­sių klien­tų. Ta­čiau jis ti­ki­no, kad iš klai­dų jau pa­si­mo­ky­ta.

„Ši prob­le­ma bu­vo opes­nė per­nai, kai gru­pi­niai pir­ki­mai dar bu­vo vi­siems ga­nė­ti­nai nau­jas reiš­ki­nys. Ti­krai bu­vo ne­ma­žai įmo­nių, ku­rios per­ver­ti­no sa­vo ga­li­my­bes, – ypač ma­žes­nės au­to­mo­bi­lių plo­vyk­los ar ma­žes­ni gro­žio sa­lo­nai. Bet tiek įmo­nės, tiek mes iš šių klai­dų pa­si­mo­kė­me“, – pa­ti­ki­no jis.

Ma­nė esan­tys „gu­mi­niai“

Anot pa­šne­ko­vo, siek­da­mas iš­veng­ti to­kio po­bū­džio ne­ma­lo­nu­mų por­ta­las tai­ko par­duo­da­mų ku­po­nų ap­ri­bo­ji­mus - lai­ko­ma­si nuo­sta­tos, kad ver­čiau ku­po­nų pa­siū­ly­ti ma­žiau, o ak­ci­ją skelb­ti pa­kar­to­ti­nai.

„Vi­si no­rė­jo par­duo­ti iš kar­to kuo dau­giau, vi­si įsi­vaiz­da­vo, kad yra „gu­mi­niai“. Jei po­ten­cia­lius var­to­to­jus pa­skirs­tai per vi­są ku­po­no ga­lio­ji­mo lai­ką, pa­slau­gą, ži­no­ma, ga­li su­teik­ti vi­siems. Bet su­sik­los­to ki­taip – bū­na, ku­riuo nors mo­men­tu su­si­tel­kia daug var­to­to­jų ir tuo­met ky­la prob­le­mų“, – pa­aiš­ki­no jis.

Jei­gu pa­siū­ly­mas po­pu­lia­rus, su­si­for­muo­ja dvi var­to­to­jų ban­gos, kaip pa­sa­ko­jo A. Mi­ze­ras. Vie­ni su­skum­ba pa­slau­ga pa­si­nau­do­ti tuoj pat ir re­gis­truo­ja­si vos ga­vę ku­po­ną, tuo tar­pu ki­ta di­de­lė var­to­to­jų gru­pė su­si­for­muo­ja be­si­bai­giant ku­po­no ga­lio­ji­mo lai­kui. To­kiu at­ve­ju, anot pa­šne­ko­vo, daug įmo­nių žiū­ri lanks­čiai ir klien­tus pri­ima net pra­ėjus ke­lioms die­noms po ku­po­no ga­lio­ji­mo lai­ko.

Pi­ni­gus grąžina

Šian­dien vie­nas iš pa­grin­di­nių su par­tne­riais de­ri­na­mų klau­si­mų, kaip sa­kė gru­pi­nio pir­ki­mo por­ta­lus Be­ta.lt ir Gru­pi­nis.lt val­dan­čios įmo­nės „Be­ta.lt“ ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Vi­lius Ju­rai­tis, yra pa­slau­gų tei­kė­jų ga­li­my­bė ap­tar­nau­ti nu­ma­ty­tą var­to­to­jų srau­tą. Pa­šne­ko­vas pa­nei­gė var­to­to­jų įsi­ti­ki­ni­mą, kad įmo­nės są­mo­nin­gai par­duo­da dau­giau pa­slau­gų ku­po­nų, nei ga­li su­teik­ti, esą taip pa­si­pel­no ne­pa­ju­din­da­mos nė pirš­to.

V. Ju­rai­tis pa­brė­žė, kad ne­ga­vęs pa­ža­dė­tos pa­slau­gos klien­tas tu­rė­tų kreip­tis į gru­pi­nio pir­ki­mo por­ta­lą ir nu­ro­dy­ti, dėl ko­kių prie­žas­čių jis bu­vo ne­ap­tar­nau­tas. To­kiu bū­du gru­pi­nio pir­ki­mo por­ta­las grą­ži­na var­to­to­jui pi­ni­gus.

„Vis­kas pri­klau­so nuo to, ko­kios są­ly­gos nu­ro­dy­tos ant ku­po­no. Jei­gu par­ašy­ta, kad var­to­to­jas ga­lės gau­ti pa­slau­gą bet ku­riuo pa­si­rink­tu lai­ku, o pa­slau­gos tei­kė­jas tuo me­tu ap­tar­nau­ti ne­ga­li, va­di­na­si, pa­slau­gos tei­kė­jo pa­ža­das nė­ra įvyk­dy­tas ir var­to­to­jas tu­ri tei­sę su­sig­rą­žin­ti pi­ni­gus“, – pa­aiš­ki­no V. Ju­rai­tis.

Jei to­kia pa­sta­ba ant ku­po­no ne­nu­ro­dy­ta, var­to­to­jas tu­ri ga­li­my­bę pra­tęs­ti ku­po­no ga­lio­ji­mo lai­ką. Anot jo, taip iš­spren­džia­mi 99 proc. ne­su­sip­ra­ti­mų. „Įsi­vaiz­duo­ki­me, ku­po­nas ga­lio­ja 4 die­nas ir var­to­to­jas pa­gei­dau­ja bū­ti ap­tar­nau­tas va­ka­re, ta­čiau pa­slau­gos tei­kė­jas to pa­da­ry­ti ne­ga­li. To­kiais at­ve­jais daž­niau­siai ran­da­mas spren­di­mas pra­tęs­ti ku­po­no ga­lio­ji­mo lai­ką. Blo­giau­siu at­ve­ju, jei ne­su­ta­ria­ma, var­to­to­jui grą­ži­na­mi pi­ni­gai“, – pa­aiš­ki­no jis.

Pa­kei­tė at­sis­kai­ty­mo sistemą

Sis­te­mą, už­ti­kri­nan­čią, kad pa­slau­gos tei­kė­jas bū­tų ti­krai su­in­te­re­suo­tas su­teik­ti pa­slau­gą, gru­pi­nio pir­ki­mo por­ta­las įdie­gė maž­daug prieš dve­jus me­tus. Jos efek­ty­vu­mo prie­žas­tis, kaip nu­ro­dė V. Ju­rai­tis, yra tai, kad var­to­to­jo pi­ni­gus įmo­nė gau­na tik su­tei­ku­si pa­slau­gą.

„At­li­kęs pa­slau­gą, tei­kė­jas tai pa­žy­mi sis­te­mo­je. Tuo­met mes su­mo­ka­me jam už pa­slau­gą - per­ve­da­me var­to­to­jo pi­ni­gus. At­vi­rai šne­kant, vers­lo pra­džio­je vi­sus su­rink­tus var­to­to­jų pi­ni­gus per­ves­da­vo­me iš kar­to. Ta­čiau ne­slėp­siu, kad su kai ku­riais klien­tais dėl to tu­rė­da­vo­me prob­le­mų – par­tne­rių su­in­te­re­suo­tu­mas ap­tar­nau­ti klien­tus bū­da­vo tru­pu­tį ma­žes­nis“, – ne­slė­pė V. Ju­rai­tis.

Ka­dan­gi ku­po­nų ver­tės nė­ra ma­žos, tiek var­to­to­jas, tiek pa­slau­gos tei­kė­jas, kaip pa­žy­mė­jo pa­šne­ko­vas, yra su­in­te­re­suo­tas gau­ti ar su­teik­ti pa­slau­gą. To­dėl tai­kiai ne­išsp­ren­džia­mi konf­lik­tai tarp var­to­to­jo ir pa­slau­gos tei­kė­jo – tė­ra re­te­ny­bė.

V. Ju­rai­čio tei­gi­mu, la­bai re­tai pa­si­tai­ko to­kių at­ve­jų, kai pa­slau­ga ne­su­tei­kia­ma, ta­čiau var­to­to­jas dėl pi­ni­gų grą­ži­ni­mo ne­si­krei­pia.

Su­lau­kia skundų

Per­nai Vals­ty­bi­nė var­to­to­jų tei­sių ap­sau­gos tar­ny­ba (VVTAT) ga­vo apie 300, o šie­met – 117 var­to­to­jų skun­dų dėl gru­pi­nio pir­ki­mo por­ta­luo­se įsi­gy­tų pre­kių ar pa­slau­gų. 2011 me­tais šis skai­čius sie­kė apie 170.

Daž­niau­siai var­to­to­jai skun­džia­si, kad par­da­vė­jai ar pa­slau­gų tei­kė­jai at­si­sa­ko pri­sta­ty­ti pre­kes ar su­teik­ti pa­slau­gas, už ku­rias iš anks­to su­mo­kė­ta.

VVTAT pa­brė­žė, kad ki­lus ne­su­ta­ri­mams pir­miau­sia bū­ti­na raš­tu kreip­tis į par­da­vė­ją ar pa­slau­gų tei­kė­ją, ku­ris nu­ro­dy­tas nuo­lai­dų ku­po­ne, ir iš­dės­ty­ti sa­vo rei­ka­la­vi­mą. Jei par­da­vė­jas, pa­slau­gų tei­kė­jas ne­pa­tei­kia at­sa­ky­mo per 10 die­nų ar at­sa­ky­mas var­to­to­jo ne­ten­ki­na, pa­ta­ria­ma raš­tu kreip­tis į VVTAT.

Prie pra­šy­mo bū­ti­na pri­dė­ti tu­ri­mus įro­dy­mus: mo­kė­ji­mą pa­tvir­ti­nan­čio do­ku­men­to ko­pi­ją, su­si­ra­ši­nė­ji­mo su pa­slau­gų tei­kė­ju me­džia­gą ir pan.

Šaltinis www.lzinios.lt

Komentarai

Spausdami siųsti mygtuką sutinkate su Taisyklėmis ir atsakomybe

Ekonomika

 

Susiję įrašai

 
Visi įrašai
Kraunasi ...
 
GrojaraštisIrašaiKeisti
Kraunasi ...
  
VartotojasPašalinti
Kraunasi ...