captcha

Jūsų klausimas priimtas

Energetikai: nesakėme, kad atominės nereikia

Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­tas (LEI) vis dar ti­ki­si, kad pla­nuo­ja­mos Vi­sa­gi­no at­omi­nės elek­tri­nės veik­los gali­my­bes iš­nag­ri­nė­ti pa­pra­šiu­si Vy­riau­sy­bė su­mo­kės moks­li­nin­kams už dar­bą, taip pat aiš­kiai pa­sa­kys, ar no­ri jiems pa­ti­kė­ti ener­ge­ti­kos stra­te­gi­jos ren­gi­mą. Toks siū­ly­mas nu­skam­bė­jo, bet sutartis dar ne­pa­si­ra­šy­ta, skelbia „Lietuvos žinios“.
E. Ušpuras (kairėje) su R. Vaitkumi, BFL nuotr.
E. Ušpuras (kairėje) su R. Vaitkumi, BFL nuotr.

Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­tas (LEI) vis dar ti­ki­si, kad pla­nuo­ja­mos Vi­sa­gi­no at­omi­nės elek­tri­nės veik­los gali­my­bes iš­nag­ri­nė­ti pa­pra­šiu­si Vy­riau­sy­bė su­mo­kės moks­li­nin­kams už dar­bą, taip pat aiš­kiai pa­sa­kys, ar no­ri jiems pa­ti­kė­ti ener­ge­ti­kos stra­te­gi­jos ren­gi­mą. Toks siū­ly­mas nu­skam­bė­jo, bet sutartis dar ne­pa­si­ra­šy­ta, skelbia „Lietuvos žinios“.

„Ne­pa­sa­kė­me, kad Vi­sa­gi­no at­omi­nės elek­tri­nės (VAE) ne­rei­kia. Pa­siū­lė­me pa­ge­rin­ti pro­jek­to są­ly­gas, kad di­džiu­lės iš­lai­dos ne­gul­tų tik ant Lie­tu­vos pi­lie­čių pe­čių. Ži­no­ma, nuo pat pra­džių su­pra­to­me – kad ir ko­kias iš­va­das pa­teik­si­me, vis tiek gau­si­me per gal­vą. Ar nuo vie­nų, ar nuo ki­tų. Ėjo­me į tai są­mo­nin­gai. Nuo­sta­ta bu­vo vie­na: tu­ri­me mak­si­ma­liai są­ži­nin­gai at­lik­ti dar­bą. Ir ti­krai taip da­rė­me“, – LŽ pa­brė­žė LEI di­rek­to­rius pro­fe­so­rius Eu­ge­ni­jus Uš­pu­ras.

Ins­ti­tu­tas, Vy­riau­sy­bės pra­šy­mu par­en­gęs stra­te­gi­ją, nu­ma­tan­čią du ša­lies ener­ge­ti­kos plė­tros va­rian­tus – su da­bar­ti­niu VAE pro­jek­tu ir be jo, ku­ria pa­si­rė­mė pra­ėju­sią sa­vai­tę sa­vo iš­va­das pri­sta­čiu­si ener­ge­ti­kos ministro Ja­ros­la­vo Ne­ve­ro­vi­čiaus va­do­vau­ta dar­bo gru­pė, at­si­dū­rė lyg po di­di­na­muo­ju stik­lu. Ypač daug disku­si­jų su­kė­lė iš­va­da, kad anks­tes­ni VAE eko­no­mi­nės nau­dos skai­čia­vi­mai var­gu ar ati­ti­ko rea­ly­bę. Sei­mo opo­zi­ci­ja, at­sto­vau­ja­ma anks­tes­nę Vy­riau­sy­bę su­for­ma­vu­sių de­ši­nių­jų po­li­ti­kų, su­abe­jo­jo, ar moks­li­nin­kų ty­ri­mai ne­bu­vo grin­džia­mi po­li­ti­nė­mis prie­lai­do­mis.

„Kad ir kas da­ry­tų są­ži­nin­gus ty­ri­mus, gau­tų pa­na­šius re­zul­ta­tus kaip Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­tas. Tereikia at­si­vers­ti stu­di­jas, at­lik­tas pa­sau­li­nio gar­so ins­ti­tu­ci­jų – tarp­tau­ti­nių rei­tin­gų agen­tū­rų „Moo­dy's“, „Stan­dard and Poor's“, ki­tų. Iš jų ma­ty­ti, kad ti­kė­tis to­kio pro­jek­to eko­no­mi­nės nau­dos ne­rei­kė­tų. Bet tai ne­reiš­kia, kad at­omi­nės elek­tri­nės ne­rei­kia sta­ty­ti“, – LŽ sa­kė eko­no­mis­tas pro­fe­so­rius Ri­man­tas Rudz­kis.

Ti­ki­si atlygio

Sei­mo opo­zi­ci­ją už­ka­bi­no ne tik moks­li­nin­kų pa­teik­tos iš­va­dos, bet ir Vy­riau­sy­bės pa­ti­ki­ni­mas, kad jos bu­vo par­eng­tos ne­mo­ka­mai.

„Mes, de­ši­nie­ji, nie­ka­da ne­ma­nė­me, kad tas ins­ti­tu­tas yra la­bai jau toks pro­lie­tu­viš­kas. Kaip ten kas yra da­ro­ma da­bar, ne man spręs­ti. Bet, kaip sa­ko­ma, vi­sa­da ga­li pra­dė­ti mąs­ty­ti, ar iš ti­kro dirb­ta ne­mo­ka­mai, ar nė­ra ko­kių nors už­ku­li­si­nių min­čių. Ar­ba už­ku­li­si­nių mo­kė­ji­mų už tam ti­kras iš­va­das. Man ge­riau, kad ty­ri­mas bū­tų at­lik­tas bran­giai, bet pre­ci­ziš­kai, ir to­kių eks­per­tų, ku­rie ne­da­ly­vau­ja jo­kiuo­se gal­būt po­li­ti­niuo­se sandėriuo­se. La­biau pa­si­ti­kė­čiau ko­kio nors tarp­tau­ti­nio ban­ko eks­per­tais, ku­rie ver­ti­na sa­vo re­pu­ta­ci­ją“, – LŽ aiški­no Sei­mo Ener­ge­ti­kos ko­mi­si­jos vi­ce­pir­mi­nin­kas, Tė­vy­nės są­jun­gos-Lie­tu­vos krikš­čio­nių de­mo­kra­tų at­sto­vas Kęs­tu­tis Ma­siu­lis.

R. Rudz­kis ne­slė­pė nuo­sta­bos dėl eti­ke­čių kli­ja­vi­mo. „Kas man la­bai ne­pa­tin­ka bu­vu­sios val­džios kal­bo­se ener­ge­ti­kos klau­si­mais – tai, kad vis­kas ma­to­ma tik bal­ta ir juo­da spal­vo­mis. Jei­gu jie nu­spren­dė, kad jė­gai­nę rei­kia sta­ty­ti, vi­si, ku­rie kal­ba ki­taip, stai­ga tam­pa „pro­ru­siš­kais“, „agen­tais“, „Vla­di­mi­ro Pu­ti­no drau­gais“. Bet juk pa­sau­lis nė­ra viens­pal­vis, o ši­tas klau­si­mas – itin su­dė­tin­gas!“ – pik­ti­no­si ana­li­ti­kas.

LEI va­do­vas E. Uš­pu­ras ne­nei­gia: už par­eng­tą stu­di­ją moks­li­nin­kams kol kas ti­krai ne­su­mo­kė­ta, ne­pa­si­ra­šy­ta ir tai nu­ma­tan­ti su­tar­tis. „Bu­vo Vy­riau­sy­bės pra­šy­mas, kal­bė­jo­me ir su prem­je­ru, ir su ener­ge­ti­kos mi­nis­tru. Pa­pra­šė dirb­ti, nes lai­ko bu­vo ma­žai, o apie su­tar­tį esą bus kal­ba­ma vė­liau. Pa­ža­dų gir­dė­jo­me – gal ir sumokės. Juo­lab kad da­bar pri­sta­ty­tas ty­ri­mas tė­ra ener­ge­ti­kos stra­te­gi­jos da­lis, dau­giau api­man­tis elek­tros ener­ge­ti­kos sek­to­rių. Mums Vy­riau­sy­bė lyg ir ža­da, kad bus su­da­ry­ta vi­sos ener­ge­ti­kos stra­te­gi­jos par­en­gi­mo su­tar­tis“, – LŽ aiš­ki­no jis.

Pa­sak pro­fe­so­riaus, pra­ėju­sią sa­vai­tę Sei­me pri­sta­ty­ta stu­di­ja kai­nuo­ja ti­krai ne mi­li­jo­nus - kal­ba­ma apie kelis šim­tus tūks­tan­čių li­tų. Ją at­li­ko aš­tuo­ni žmo­nės, triū­sę tris mė­ne­sius, o jų dar­bo iš­lai­das tuo me­tu den­gė ki­ti in­sti­tu­to bend­ra­dar­biai.

„Net jei reng­ti ener­ge­ti­kos stra­te­gi­jos mums ne­pa­ves - ko­dėl tu­rė­tu­me ne­no­rė­ti su­sig­rą­žin­ti stu­di­jai iš­leis­tų pi­ni­gų? Dar­bas juk pa­da­ry­tas, pa­tir­ta iš­lai­dų. Bet mes su­pran­ta­me – čia vals­ty­bi­nis rei­ka­las. Ne­su­mo­kės – tai ne­su­mo­kės, verk­ti ne­pra­dė­si­me“, – kal­bė­jo E.Uš­pu­ras.

LEI va­do­vas taip pat svars­tė, kad Vy­riau­sy­bė dėl to, pa­ves­ti jo ko­le­goms ener­ge­ti­kos stra­te­gi­jos ren­gi­mą ar rink­tis ki­tus par­tne­rius, tu­rė­tų ap­sisp­ręs­ti kuo grei­čiau. „Par­eng­ti vi­sos ša­lies ener­ge­ti­kos sek­to­riaus mo­de­lį ti­krai už­truks ne mė­ne­sį ir ne du, nes tai - mil­ži­niš­kas dar­bas. Jei pra­dė­tu­me jį da­bar, rea­lu, kad ru­de­nį ga­lė­tu­me pa­teik­ti iš­va­das, nors žmo­nes įti­kin­ti tai da­ry­ti bus su­nku. Juk iki šiol jie dir­bo už dy­ką, vi­są lai­ką bu­vo mai­ti­na­mi pa­ža­dais ir dar tam­po­mi kas sa­vai­tę“, – pa­žy­mė­jo pro­fe­so­rius.

Ar moks­li­nin­kams bus at­ly­gin­ta už dar­bą, kol kas ne­aiš­ku. Nei Vy­riau­sy­bės, nei Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­ri­jos atsto­vai per šią sa­vai­tę ne­ra­do ga­li­my­bės at­sa­ky­ti į šį LŽ klau­si­mą.

Ati­tin­ka tarp­tau­ti­nes tendencijas

Pra­ėju­sią sa­vai­tę Sei­me pri­sta­ty­da­mas Vy­riau­sy­bės dar­bo gru­pės siū­ly­mus prem­je­ras Al­gir­das But­ke­vi­čius kri­ti­ka­vo anks­tes­nio mi­nis­trų ka­bi­ne­to skelb­tus skai­čia­vi­mus dėl VAE pro­jek­to eko­no­mi­nio nau­din­gu­mo.

2009-ųjų spa­lį tuo­me­tis ener­ge­ti­kos mi­nis­tras Ar­vy­das Sek­mo­kas Sei­mui pa­tei­kė tarp­tau­ti­nio kon­sor­ciu­mo, va­do­vau­to in­ves­ti­ci­jų ban­ko „N M Roths­child & Sons“, kon­sul­tan­tų par­eng­tą VAE pro­jek­tą, Lie­tu­vai kainavu­sį dau­giau kaip 5 mln. li­tų. Re­mian­tis šiuo do­ku­men­tu, nau­ja­sis at­omi­nis reak­to­rius mū­sų ša­liai kainuo­tų 10–17 mlrd. li­tų, o ja­me pa­ga­min­tos ki­lo­vat­va­lan­dės sa­vi­kai­na siek­tų 7–8 cen­tus.

Ener­ge­ti­kos stra­te­gi­jos ren­gi­mo kon­kur­se 2009-ai­siais kar­tu su už­sie­nio par­tne­riais da­ly­va­vęs, bet an­tras li­kęs LEI jau ta­da abe­jo­jo vie­šai skel­bia­mais skai­čiais. Ener­ge­ti­kos spe­cia­lis­tai svars­tė, kad rea­li ki­lo­vat­va­lan­dės kai­na, pa­sta­čius jė­gai­nę, ga­lė­tų siek­ti apie 20 cen­tų.

Da­bar įver­ti­nęs pla­nuo­ja­mos VAE pers­pek­ty­vas, LEI vėl nu­ro­dė, kad jė­gai­nės veik­la ga­li eko­no­miš­kai neapsi­mo­kė­ti. Šios moks­lo įstai­gos at­sto­vai taip pat pa­siū­lė, kaip bū­tų ga­li­ma siek­ti ma­žes­nės VAE elek­tros sa­vi­kai­nos – kreip­tis į re­gio­ni­nius par­tne­rius ir stra­te­gi­niu in­ves­tuo­to­ju įvar­dy­tą bend­ro­vę „Hi­ta­chi“, siū­lant prisidė­ti jau pir­ma­ja­me jė­gai­nės pro­jek­ta­vi­mo eta­pe.

Eko­no­mis­to R. Rudz­kio tei­gi­mu, „jo­kių ame­ri­kų“, teik­da­mas to­kias iš­va­das, LEI ne­atra­do: skel­bia­ma informa­ci­ja ati­tin­ka įta­kin­gų tarp­tau­ti­nių eks­per­tų stu­di­jo­se pa­tei­kia­mus bend­rus duo­me­nis, kad bū­si­mos atomi­nės elek­tri­nės pro­duk­ci­jos sa­vi­kai­na, pa­gal da­bar­ti­nes ten­den­ci­jas, vei­kiau­siai ga­li bū­ti di­des­nė, nei numa­to­ma rin­kos kai­na 2021–2022 me­tais.

"Ma­nau, Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­to duo­me­nys yra ga­na pa­ti­ki­mi. Ki­ta ver­tus, spren­di­mus pri­iman­ti Vy­riau­sy­bė tu­ri įver­tin­ti vi­są kon­teks­tą, taip pat ir di­des­nį sau­gu­mą, stip­res­nius sai­tus su re­gio­ni­niais par­tne­riais, nau­jų kon­tak­tų su tech­no­lo­gi­jų sri­ty­je ga­lin­ga vals­ty­be Ja­po­ni­ja, jei ap­sisp­rę­si­me pro­jek­tą įgy­ven­din­ti. Tai ga­li duo­ti pi­ni­gais su­nkiai pa­ma­tuo­ja­mos nau­dos. Bet ti­kė­tis, kad VAE duos pel­no, kaip ža­dė­jo A. Sek­mo­kas, ži­no­ma, yra nai­vu“, – kal­bė­jo R.Rudz­kis.

Pa­tir­tis - 50 metų

Prieš ke­le­rius me­tus veik­los 50-me­tį mi­nė­jęs LEI ša­lies ener­ge­ti­kos stra­te­gi­jas ren­gia ne vie­ną de­šimt­me­tį. Pa­sta­ra­sis toks dar­bas, api­man­tis 2007-2012 me­tų lai­ko­tar­pį, bu­vo pri­sta­ty­tas 2007-ai­siais. Ener­ge­ti­kos strate­gi­jos bu­vo ren­gia­mos ir Ser­bi­jos, Juo­dkal­ni­jos, Mon­go­li­jos, Len­ki­jos už­sa­ky­mu. Ta­čiau 2009-ai­siais Lie­tu­vos val­džios vai­rą pe­rė­mę de­ši­nie­ji LEI pa­slau­gų at­si­sa­kė, o 2012 me­tų va­sa­rą pri­sta­ty­tos Na­cio­na­li­nės ener­ge­ti­nės ne­prik­lau­so­my­bės stra­te­gi­jos au­to­re bu­vo įvar­dy­ta A. Sek­mo­ko va­do­vau­ta Ener­ge­ti­kos mi­nis­te­rija.

„Ne­ga­liu pa­sa­ky­ti, kad 2009-2013 me­tais mū­sų ins­ti­tu­tas bu­vo vi­siš­kai nu­stum­tas į šo­ną. Vie­ną ki­tą dar­be­lį gau­da­vo­me, bet ti­krai ne tiek ga­lė­jo­me pa­da­ry­ti“, – apie tą si­tua­ci­ją LŽ kal­bė­jo E. Uš­pu­ras.

Ins­ti­tu­to va­do­vo tei­gi­mu, iki 2009-ųjų Lie­tu­vos įmo­nių už­sa­ky­mu reng­ti pro­jek­tai su­da­rė 25 proc. ir dau­giau vi­sų šios įstai­gos su­tar­ti­nių dar­bų, da­bar jie sie­kia apie 15 pro­cen­tų. Ta­čiau iš­au­go vyk­do­mų tarp­tau­ti­nių projek­tų skai­čius. Iš biu­dže­to pa­sta­rai­siais me­tais vals­ty­bi­nis LEI gau­na apie 8 mln. li­tų kas­met.

Ins­ti­tu­tas, so­viet­me­čiu dau­giau­sia ka­ri­nei pra­mo­nei dir­bęs, kū­ręs bran­duo­li­nius reak­to­rius kos­mo­sui, šilumokai­čius, nau­jus Čer­no­by­lio ti­po reak­to­rius, po ne­prik­lau­so­my­bės at­kū­ri­mo vyk­dė Ig­na­li­nos at­omi­nės elektrinės, Vals­ty­bi­nės at­omi­nės ener­ge­ti­kos sau­gos ins­pek­ci­jos, Ra­dioak­ty­vių­jų at­lie­kų tvar­ky­mo agen­tū­ros, „Lie­tu­vos ener­gi­jos“ už­sa­ky­mus.

„No­riu pa­sa­ky­ti, kad už­sii­ma­me ne tik ener­ge­ti­ka. Tai tik vie­na sri­čių, jos ty­ri­mai at­ne­ša vie­nas ma­žiau­sių pa­ja­mų. Dir­ba­me su pra­mo­ne, bran­duo­li­ne sau­ga, at­omi­nių elek­tri­nių už­da­ry­mo pro­jek­tais (ne tik Ig­na­li­nos, bet ir Slo­va­ki­jos, Bul­ga­ri­jos jė­gai­nių). Tu­ri­me 23 pro­jek­tus Eu­ro­pos Są­jun­gos bend­ro­sio­se moks­li­nė­se progra­mo­se. Tai­gi už­si­dir­ba­me pa­tys“, – pa­brė­žė E. Uš­pu­ras.

LEI istorija

1948 m. Lie­tu­vos moks­lų aka­de­mi­ja įstei­gė Tech­ni­kos moks­lų ins­ti­tu­tą, va­do­vau­ja­mą Juo­zo Ind­riū­no. Ši moks­lo įstai­ga vyk­dė ty­ri­mus įvai­rio­se tech­ni­kos moks­lų sri­ty­se.

1952 m. spa­lį Tech­ni­kos moks­lų ins­ti­tu­tas bu­vo reor­ga­ni­zuo­tas į Fi­zi­kos-tech­ni­kos ins­ti­tu­tą. Jam pa­ves­ta plėto­ti ty­ri­nė­ji­mus fi­zi­kos, ma­te­ma­ti­kos ir tech­ni­kos moks­lų sri­ty­se.

1956 m. at­ski­rų ins­ti­tu­to sek­to­rių la­bo­ra­to­ri­jų ar jų gru­pių ba­zė­je Kau­ne bu­vo įkur­ti Sta­ty­bos ir ar­chi­tek­tū­ros bei Lie­tu­vos že­mės ūkio me­cha­ni­za­ci­jos ir elek­tri­fi­ka­ci­jos ins­ti­tu­tai, o Vil­niu­je – Fi­zi­kos ir ma­te­ma­ti­kos insti­tu­tas (vė­liau iš­au­go į Fi­zi­kos, Ma­te­ma­ti­kos ir ki­ber­ne­ti­kos bei Pus­lai­di­nin­kių fi­zi­kos ins­ti­tu­tus).

Ki­tų ins­ti­tu­to la­bo­ra­to­ri­jų ba­zė­je įsteig­tas Ener­ge­ti­kos ir elek­tro­tech­ni­kos ins­ti­tu­tas.

1967 m. moks­lo įstai­ga pa­va­din­ta Fi­zi­ki­nių-tech­ni­nių ener­ge­ti­kos prob­le­mų ins­ti­tu­tu.

1992 m., Lie­tu­vai at­ga­vus ne­prik­lau­so­my­bę, ins­ti­tu­tas bu­vo pa­va­din­tas Lie­tu­vos ener­ge­ti­kos ins­ti­tu­tu.

Šaltinis www.lzinios.lt

Komentarai

Spausdami siųsti mygtuką sutinkate su Taisyklėmis ir atsakomybe

Ekonomika

 

Susiję įrašai

 
Visi įrašai
Kraunasi ...
 
GrojaraštisIrašaiKeisti
Kraunasi ...
  
VartotojasPašalinti
Kraunasi ...