Eismas

2018.06.08 10:07

Techninės apžiūros sistemoje – spraga vairuotojams?

Paprasta situacija: jūsų automobilio techninės apžiūros (TA) galiojimas artėja prie pabaigos ir jūs savo transporto priemonę pristatote į TA centrą. Kontrolieriai randa didelių trūkumų. Nors TA dar galioja, iš esmės automobilis jau neatitinka reikalavimų. Kaip elgsis kontrolierius?

Teoriškai ir vadovaujantis elementaria logika, jis turėtų panaikinti TA galiojimą. Tačiau institucijų nuomonės šiuo klausimų išsiskiria: TA centrų asociacijos „Transeksta“ atstovai tikina, kad kontrolieriai realybėje negali panaikinti apžiūros galiojimo, nes tai gali padaryti tik policija ar atskirais atvejais transporto inspektoriai ir muitininkai, o Susisiekimo ministerija tikina, kad visus svertus kontrolieriai turi. 

Teorija praktikoje neveikia

 Asociacijos „Transeksta“ vadovai teigia, kad dar praėjusių metų pradžioje atkreipė dėmesį į paradoksalią situaciją, kai į TA centrus atvyksta su galiojančiais techninės apžiūros dokumentais, tačiau itin prastos būklės – po keletą pavojingų trūkumų turintys – automobiliai. 

Teoriškai, užfiksavus grėsmę kitiems eismo dalyviams keliančias problemas, tokios transporto priemonės turėtų tęsti savo kelionę ant autovežio platformos iki remonto dirbtuvių. 

„Praktiškai nieko panašaus nėra nutikę per visą 25 metų lietuviškos techninės apžiūros sistemos gyvavimą, nes TA kontrolieriai tiesiog neturėjo teisės imtis kokių nors priemonių, nurodinėti kur, kaip toliau (ne)keliauti, ar riboti tokio automobilio-nelaimėlio savininko galimybes disponuoti jo paties turtu“, – teigiama „Transekstos“ atstovų DELFI atsiųstuose atsakymuose. 

Susisiekimo ministerijos specialistams išanalizavus šią situaciją buvo nutarta koreguoti teisės aktus, išplečiant TA centruose dirbančių kontrolierių įgaliojimus atlikti „filtro“ funkcijas. Deja, problema iki galo taip ir nebuvo išspręsta, teigia „Transekstos“ atstovai. 

„Saugaus eismo automobilių keliais įstatyme kaip buvo, taip ir liko nurodyti trys atvejai, kada transporto priemonei yra naikinama techninė apžiūra. 

Pirma – kai eismo įvykio metu sugadinamos ar pažeidžiamos saugaus eismo požiūriu svarbios sistemos (deformuotas statramstis, lonžeronas ar rėmas, vairo, stabdžių mechanizmas, suveikė oro pagalvių sistema), panaikinti TA gali policijos pareigūnai. 

Antra – kai patikros kelyje metu tai vėlgi gali padaryti policijos pareigūnai, nustatę, kad automobilis turi trūkumų, galinčių kelti pavojų saugiam eismui. Trečioji TA naikinimo galimybė – kai draudimo kompanijų ekspertai nustato, jog remontuoti automobilį ekonomiškai netikslinga. 

Tuomet TA dokumentų galiojimas naikinamas, o sugrįžti į viešąjį eismą įmanoma tik įgaliotoms institucijoms įvertinus remonto kokybę ir pripažinus, kad transporto priemonė žmonių sveikatai bei saugumui pavojaus nekelia“, – dėstoma „Transekstos“ atstovų atsakyme. 

Kaip tiksliai naikinama techninė apžiūra nustato skirtingų valstybės institucijų parengti dokumentai. Vienus jų rengė Susisiekimo ministerijos, kitus – Lietuvos transporto saugos administracijos specialistai, todėl iš esmės kalbant apie tuos pačius transporto priemonių techninius trūkumus, kai kurie dalykai interpretuojama skirtingai, o techninės apžiūros kontrolierių vaidmuo šiame procese vėl liko tiksliai neapibrėžtas. 

Pastarieji, nustatę pavojingus trūkumus, gali skelbti techninės apžiūros dokumentus „negaliojančiais“, tačiau tai nėra techninės apžiūros panaikinimas. T. y. atitinkamo įrašo TAIS (Techninės apžiūros informacinė sistema) negali atsirasti, nes kontrolieriai neturi įgaliojimų riboti automobilio savininko teisės disponuoti savo turtu. 

„Transekstos“ specialistai parengė atitinkamas TAIS duomenų persiuntimo programos korekcijas, tačiau yra priversti laukti, kol teisinis reglamentavimas bus visiškai aiškus. 

Problemos nėra? 

Susisiekimo ministerija (SM) turi kitą poziciją – teigiama, kad kontrolieriai turi visus svertus savo rankose. SM nuomone, atskiro ar papildomo teisės akto, kuriuo būtų suteikti įgaliojimai techninių apžiūrų kontrolieriams panaikinti privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimą, nereikia, nes techninės apžiūros kontrolieriai nėra keliuose transporto priemones stabdantys ir tikrinantys pareigūnai. 

Vadovaujantis Saugaus eismo automobilių keliais įstatymu, panaikinti motorinių transporto priemonių ir (ar) priekabų privalomosios techninės apžiūros dokumentų galiojimą gali policijos pareigūnai.

Taip pat Lietuvos transporto saugos administracijos pareigūnai – motorinių transporto priemonių ir (ar) priekabų, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3 500 kg, arba motorinių transporto priemonių, kurios skirtos ir suprojektuotos vežti daugiau kaip aštuonis keleivius, neįskaitant vairuotojo.

Tuo metu muitinės įstaigų pareigūnai – motorinių transporto priemonių ir (ar) priekabų, kurios pritaikytos neteisėtam prekių (daiktų) gabenimui. 

„Iš pateikto reglamentavimo matyti, kad teisė panaikinti techninės apžiūros dokumentų galiojimą suteikta tik transporto priemones tikrinantiems konkrečių institucijų pareigūnams. Ši priemonė naudojama tik kontrolės kelyje metu stabdant transporto priemones ar po eismo įvykio esant nustatytiems techninių reikalavimų neatitikimams“, – teigiama ministerijos atsakyme DELFI. 

Techninę apžiūrą atliekančios įmonės teikia duomenis į Centralizuotosios techninės apžiūros duomenų bazę (toliau – CTADB) apie techninės apžiūros rezultatų duomenis ir kitus su technine apžiūra susijusius duomenis. 

Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros kontrolierius – privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros įmonėje dirbantis asmuo, turintis Susisiekimo ministerijos arba jos įgaliotos institucijos nustatyta tvarka suteiktą teisę atlikti privalomąją techninę apžiūrą. 

Techninės apžiūros kontrolierius priima sprendimus dėl motorinės transporto priemonės ir priekabos techninės būklės atitikties nustatytiems reikalavimams.

Pagal susisiekimo ministro 2008 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. 3-406 „Dėl Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintos Privalomosios transporto priemonių techninės apžiūros atlikimo tvarkos aprašą, privalomosios transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų ataskaita yra transporto priemonės valdytojui išduodamas CTADB išrašas.

Juo patvirtinama, kad transporto priemonė buvo pateikta privalomajai techninei apžiūrai ir (ar) kad jos duomenys įrašyti į CTADB. 

Privalomosios transporto priemonės techninės apžiūros rezultatų ataskaitoje pateikiama išvada, ar transporto priemonė atitinka Techninius motorinių transporto priemonių ir jų priekabų reikalavimus, ar jų neatitinka, taip pat nurodomas privalomosios techninės apžiūros galiojimo laikas arba naujos transporto priemonės pateikimo pirmajai privalomajai techninei apžiūrai data. 

Nustatęs pavojingų ar didelių transporto priemonių trūkumų, kontrolierius tai pažymi CTADB ir išduoda minėtą išrašą, kad transporto priemonė neatitinka techninių reikalavimų. Jeigu privalomosios apžiūros metu nustatoma didelių ir pavojingų trūkumų, prieš tai atlikta privalomoji apžiūra laikoma negaliojančia, apie tai liudija minėta žyma CTADB. 

Apie tai turėtų būti informuojamas transporto priemonės valdytojas ir jam įteikiamoje techninės apžiūros rezultatų kortelėje turėtų būti įrašas (įspėjimas), kad transporto priemonė negali dalyvauti viešajame eisme, o transporto priemonės savininkas ar valdytojas privalo pasirūpinti, kad jam nuosavybės ar kita teise priklausanti transporto priemonė būtų saugiai nugabenta į autoservisą ar remonto dirbtuves. 

Pažymėtina, kad Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių privalomąją techninę apžiūrą, nuostatos atitinka 2018 m. gegužės 20 d. įsigaliojusios Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/45/ES dėl motorinių transporto priemonių ir jų priekabų periodinės techninės apžiūros, kuria panaikinama Direktyva 2009/40/EB reikalavimus. 

Minėtos direktyvos 9 straipsnyje nurodyta, kad nustačius pavojingų trūkumų, laikoma, kad techninė apžiūra nepraeita. 

Valstybė narė arba kompetentinga institucija gali nuspręsti, kad ta transporto priemonė neturi būti naudojama viešuosiuose keliuose ir kad, neįpareigojant iš naujo atlikti registracijos procesą, leidimas naudoti ją viešajame eisme laikinai sustabdomas, kol pašalinami trūkumai ir išduodama nauja techninės apžiūros pažyma, kuria patvirtinama, kad transporto priemonė yra tinkamos naudoti keliuose būklės. 

„Remiantis anksčiau išdėstyta informacija, prieiname prie išvados, kad transporto priemonių techninės apžiūros kontrolieriai turi pakankamą teisinį pagrindą tvarkyti CTADB ir daryti joje žymas apie transporto priemonės privalomosios apžiūros galiojimo pabaigą“, – konstatuoja ministerijos atstovai.