Eismas

2020.11.17 13:23

Biodegalų asociacija: užsienio įmonė manipuliuoja STT išvada ir galimai daro spaudimą Seimo nariams

LRT.lt2020.11.17 13:23

Specialiųjų tyrimų tarnybos (STT) lapkričio 16 d. išplatinta, Biodegalų asociacijos nuomone, nekorektiška informacija apie „galimas korupcijos rizikas“ meta šešėlį Lietuvos biodegalų rinkoje veikiančioms įmonėms. Biodegalų asociacija išsiuntė STT atvirą laišką, kuriame paprašė sudaryti sąlygas pristatyti savo poziciją ir išsklaidyti abejones, rašoma asociacijos pranešime žiniasklaidai.

STT dėmesio sulaukė Seime svarstomas Alternatyvių degalų įstatymo projektas, kuriame numatoma riboti alyvpalmių aliejų ir iš jų šaltinių gautus produktus ir (ar) jų atliekas biodegalų gamyboje.

Svarstomam įstatymo projektui dar vasarą pritarė Vyriausybė ir Aplinkos ministerija. Palaikymą išreiškė 14 Lietuvos organizacijų, kurios bendrai atstovauja daugiau nei tūkstantį narių – tai nevyriausybiniai aplinkosaugos judėjimai, Lietuvos ūkininkus ir žemės ūkio bendrovės, vietos verslo įmonės, pritarimo sulaukta ir iš tarptautinės „Greenpeace“ organizacijos, teigia Biodegalų asociacija.

Dėl palmių aliejaus naudojimo naikinami atogrąžų miškai, tad vis daugiau Europos valstybių sekdamos Žaliuoju kursu apsisprendė riboti palmių aliejaus naudojimą biodegalams. Pirmosios ribojimus įvedė Prancūzija ir Norvegija, artimiausiu metu tai rengiasi padaryti Danija, Italija, Vokietija.

„Viešojoje erdvėje pasirodžiusią STT informaciją vertiname kaip neobjektyvią ir nekorektišką biodegalų įmonių atžvilgiu. Išplatintoje informacijoje remiamasi Suomijos valstybinei bendrovei „Neste“ palankiais argumentais, o Biodegalų asociacijos argumentai ignoruojami. Siekiame konstruktyvaus dialogo, todėl prašome STT leisti pristatyti savo poziciją ir išsklaidyti abejones“, – teigė Biodegalų asociacijos prezidentas Mindaugas Palijanskas.

Biodegalų asociacija STT yra pateikusi informaciją apie biodegalų gamybą ir prekybą, apie biodegalų gamybos Lietuvoje naudą žemės ūkiui ir visai šalies ekonomikai. Taip pat asociacija praneša, kad yra pasirengusi diskutuoti dėl situacijos biodegalų rinkoje bei pasidalinti įžvalgomis apie galimą biodegalų indėlį siekiant suvaldyti klimato kaitą bei užtikrinti Lietuvos energetinės nepriklausomybę.

Įžvelgia nekorektiškus kaltinimus korupcija

LRT.lt primena, kad lapkričio 16 d. STT išplatino pranešimą, kuriame teigiama, kad Alternatyvių degalų įstatymo projekte siūlomas teisinis reglamentavimas neužtikrins pakankamo skaidrumo bei gali sudaryti prielaidas pasireikšti korupcijai. Tokias išvadas teikia Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT), atlikusi Alternatyviųjų degalų įstatymo, Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo ir Gamtinių dujų įstatymo projektų antikorupcinį vertinimą, rašoma STT internetiniame puslapyje.

Teigiama, kad STT korupcijos prevencijos specialistai kritiškai vertina Alternatyvių degalų įstatymo projekte pateiktą siūlymą drausti naudoti alyvpalmių aliejų ir iš jų šaltinių gautus produktus ir (ar) jų atliekas biodegalų gamyboje. Toks draudimas galėtų sudaryti kliūtis iš tokių žaliavų biodegalus gaminančioms įmonėms konkuruoti rinkoje net ir tais atvejais, kai šios įmonės turės tinkamus sertifikatus ir jų naudojamos žaliavos atitiks visus nustatytus tvarumo reikalavimus. Pritarius tokiam siūlymui būtų sudarytos išskirtinės sąlygos subjektams, kurie biodegalų gamybai naudoja kitas, analogiškas alyvpalmių aliejui, žaliavas.

STT nuomone, tobulintina žaliavų įtraukimo į sąrašą procedūra, nuo kurios priklauso degalus gaminančių įmonių įsipareigojimai ir veiklos rezultatai. Šis sąrašas nustatys, kokios žaliavos yra tinkamos biodegalų, pažangiųjų biodegalų ir nebiologinių skystųjų ir (ar) dujinių degalų iš atsinaujinančių energijos išteklių gaminimui.

Vertinant Alternatyvių degalų įstatymo projekto nuostatas, pasigendama objektyvių duomenų, kuriais vadovaujantis bus parenkami vertinimo kriterijai ir jų reikšmės metodikoje, turinčios įtakos iš žaliavų pagamintų degalų energetinei vertei nustatyti bei įtraukimui ar neįtraukimui tam tikrų žaliavų į minėtą sąrašą.

Taip pat pasiūlyta tobulinti projekto nuostatas dėl transporto viešųjų pirkimų, nustatant atsakingas institucijas už šio proceso kontrolę. Be to, siūloma perkančiosioms organizacijoms numatyti skatinamąsias bei atitinkamai neigiamas poveikio priemones, pavyzdžiui, proporcingai didinant arba mažinant skiriamas valstybės biudžeto lėšas. Tokios priemonės galėtų būti taikomos, priklausomai nuo to, ar jos įgyvendina Alternatyvių degalų įstatyme nurodytus tikslus.

Biodegalų asociacija atkreipia dėmesį, kad pranešime išdėstyti teiginiai dėl konkurencijos biodegalų rinkoje, ir žiniasklaidoje pasirodę komentarai suponuoja sąsają su pranešimo pavadinime minima korupcija. Tokie teiginiai kartu su nekorektišku pranešimo pavadinimu, meta šėšėlį biodegalų rinkoje veikiančioms įmonėms, todėl daro tiesioginę žalą jų reputacijai.

Dar 2020 m. balandžio 1 dieną Biodegalų asociacija raštu STT pateikė informaciją apie biodegalų rinką. „Informavome, kad esame pasirengę pateikti daugiau ir išsamesnės informacijos apie biodegalų gamybą ir prekybą. Prašėme, jog nagrinėjant klausimus, susijusius su biodegalais, būtų sudarytos galimybės asociacijai pateikti informaciją bei pristatyti savo poziciją. Tačiau tokios galimybės Biodegalų asociacija negavo“, – stebėjosi Biodegalų asociacijos prezidentas M. Palijanskas.

Jis mano, jog tokia galimybė buvo sudaryta Suomijos valstybinei įmonei „Neste“. Biodegalų asociacijos vertinimu, advokato Justino Poderio prašymu STT parengė ir pateikė įmonei „Neste“ naudingą išvadą bei išplatino pranešimą spaudai nekorektišku pavadinimu, kuriuo buvo gąsdinama galima korupcija. Pažymėtina, kad minėtas advokatas nors oficialiai ir nedeklaruoja, tačiau faktiškai akivaizdu, jog atstovauja įmonės „Neste“ interesus, nes tiek STT išvadoje tiek pranešime spaudai iš esmės, cituojami minėto advokato raštuose pateikiami teiginiai.

Sudaromos galimybės užsienio gamintojui

Pasak M. Palijansko, sunku įsivaizduoti, jog STT specialistai nesuprastų, kad diskredituodami pasiūlymus dėl biodegalų iš palmių ribojimo bei žaliavų kontrolės, iš tiesų, yra proteguojamas Seimo nario Dainiaus Kepenio pasiūlymas dėl liekanų įteisinimo ir kontrolės atsisakymo.

„Pakankamai aišku, jog pastarasis siūlymas pateiktas išimtinai įmonės „Neste“ iniciatyva ir atitinka jos interesus, nors tai irgi nėra deklaruojama ir Seimo narys nenurodė, kieno iniciatyva buvo pateiktas toks pasiūlymas. Tuo tarpu tokio pasiūlymo priėmimas, sudarytų išimtines ir faktiškai monopolines galimybes įmonei „Neste“. Kas reikštu kad būtų proteguojami palmių augintojai, plečiantys savo plantacijas kirsdami atogražų miškus, ir toks protegavimas būtų vykdomai Europos ir Lietuvos ūkininkų, tvariai auginančių aliejines kultūras, sąskaita“, – teigia asociacija.

Biodegalų asociacija pažymi, kad STT užuominos apie korupciją dėl palmių aliejaus ribojimų yra keistos, ypač kai tokios nuostatos yra įtvirtintos ES direktyvoje 2018/2001 ir Komisijos deleguotame reglamente (ES) 2019/807. Panašius sprendimus dėl palmių naudjimo ribojimo yra priėmusios eilė ES valstybių. Be to, susirūpinimą kelianti projekto nuostata įsigaliotų tik ją aprobavus ir jai pritarus Europos Komisijai. Todėl abejonės dėl korupcijos faktiškai yra metamos ne Lietuvos institucijoms, o Europos Parlamentui bei Europos Komisijai.

Atkreiptinas dėmesys, kad minimas įstatymo projektas buvo viešai nagrinėjamas trijuose Seimo komitetuose bei klausymų metu, kur visos suinteresuotos grupės turėjo galimybę dalyvauti diskusijose ir teikti savo argumentus, tačiau juose STT atstovai jose nedalyvavo.