Euroradijo koncertas. Franzo Liszto kūrinius atlieka Saskia Giorgini (fortepijonas)

Franzo Liszto kūrinius atlieka Saskia Giorgini (fortepijonas). Įrašas iš Raidingo Liszto festivalio.