Pasaulio lietuvių balsas

2020.04.24 13:51

Mirė Vokietijos lietuvių bendruomenės garbės pirmininkas dr. Vincas Bartusevičius

LRT.lt 2020.04.24 13:51

Vokietijos lietuvių bendruomenė praneša, kad balandžio 21-ąją mirė bendruomenės garbės pirmininkas, Lietuvos kultūros  instituto įkūrėjas ir vadovas, pedagogas, aktyvus visuomenininkas dr. Vincas Bartusevičius. Žinomas visuomenininkas mirė eidamas 81-uosius metus, skelbiama pranešime spaudai.

Velionis bus laidojamas šiandien, balandžio 24 d. 15 val. Dėl koronaviruso laidotuvėse galės dalyvauti tik artimiausi šeimos nariai. Visi kviečiami lygiai 15 val. prisijungti prie bendros maldos savo namuose.

Ši netektis – didžiulis praradimas Vokietijos ir pasaulio lietuvių bendruomenėms, Lietuvai.

Dr. V. Bartusevičius visą savo gyvenimą tyrinėjo ir saugojo lietuvių palikimą Vokietijoje, analizavo Lietuvos raidą XX a. pabaigoje, rengė tarptautines konferencijas, plėtojo tarpvalstybinius santykius. Jo neįkainojamas indėlis į lietuvių bendruomenės gyvenimą ir sėkmingą Vasario 16-osios gimnazijos veiklą.

Iki pat šių metų dr. V. Bartusevičius aktyviai dalyvavo bendruomenės gyvenime. Jis buvo kaip bendruomenės tėvas – stiprus, protingas, su išlaikytu humoro jausmu ir kantrybe. Bendruomenės nariai vis ieškodavo jo nuomonės ir patarimų, kurie neretai padėdavo surasti savąjį kelią.

Šiais metais už ilgametę mokslinę veiklą išsaugant lietuvių išeivijos kultūrinį paveldą, istoriją, už indėlį stiprinant bendruomenę ir paramą gimnazijai buvo apdovanotas garbės ženklo „Už pasaulio lietuvių nuopelnus Lietuvai“ medaliu. Taip pat jam buvo įteikta LR URM „Lietuvos diplomatijos žvaigždė“ už ypatingus nuopelnus garsinant Lietuvos vardą, puoselėjant ir plėtojant tarpvalstybinius santykius (2014), Reino-Maino/Pietinio Heseno regiono Garbės žymuo už ypatingas pastangas ir nuopelnus Lietuvių kultūros institute Lampertheime ir tautų draugystės suvienytoje Europoje skatinimą (2005), Tautinių mažumų ir išeivijos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės apdovanojo „Garbės aukso ženklu“ už nuopelnus (2005), įteiktas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino Ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ Riterio kryžius (1999).

V. Bartusevičius gimė 1939 m. birželio 4 d. Bartininkų valsčiuje, Vilkaviškio apskrityje. 1944 m. vasarą, artėjant rusų frontui, su tėvais buvo priverstas pasitraukti į Vokietiją. 1959 m. baigė Vasario 16-osios gimnaziją. Miuncheno ir Tiūbingeno universitetuose studijavo sociologiją, istoriją ir psichologiją, 1966 m. studijas baigė sociologijos magistro laipsniu. 1999 m. Vilniaus universitetas jam suteikė humanitarinių mokslų istorijos krypties daktaro laipsnį už apgintą disertaciją „Lietuviai pabėgėliai Vokietijoje 1944–1951“.

1967–1974 m. dirbdamas Vasario 16-osios gimnazijoje dėstė istoriją ir visuomenės mokslą. Kartu 1967–1968 m. buvo Vokietijos LB valdybos reikalų vedėju bei jos leidžiamo žurnalo „Informacijų“ redaktoriumi, o 1968–1974 m. Vasario 16-osios gimnazijos kuratorijos reikalų vedėju.

Nuo 1968 m. iki 1974 m. ir nuo 1978 m. iki 2011 m. išrenkamas į Vokietijos LB Tarybą, (38 m.). 1980–1981 m. ir nuo 1982 m. iki 2010.03.20 (29 m.) Vokietijos LB Valdybos narys ir vicepirmininkas.

Vokietijos LB Valdybos Informacijų redaktorius 1967 m.–1968 m. ir 2003 m. iki 2009 m. 2010 m. kovo 20 d. Tarybos išrinktas Vokietijos LB Garbės pirmininku. Nuo 1982 m. iki 2010 m. Fondo Vasario 16-osios gimnazijai remti valdybos vicepirmininkas.

1981 m. Lietuvių kultūros instituto su centrine lituanistine biblioteka ir archyvu steigėjas ir iki šiol buvo jo direktorius, LKI archyvo vedėjas, LKI metinių mokslinių konferencijų organizatorius ir pravedėjas.