captcha

Jūsų klausimas priimtas

KVIETIMAS TEIKTI SIŪLYMUS DALYVAUTI TELEVIZIJOS PROGRAMŲ SUKŪRIMO IR JŲ PARENGIMO TRANSLIUOTI PASLAUGŲ PIRKIME

Perkančioji organizacija: viešoji įstaiga Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija, S. Konarskio g. 49, LT 03123 Vilnius, tel. (8 5) 236 31 00, faks. (8 5) 236 32 08, el. paštas konkursas@lrt.lt.

Šis pirkimas vykdomas, laikantis LR Vyriausybės nutarimo (2003 10 09 Nr. 1264) „Dėl radijo ir televizijos programų sukūrimo, jų parengimo transliuoti paslaugų, jau parengtų programų bei radijo ir televizijos laidų transliavimo eteryje laiko pirkimų tvarkos aprašo patvirtinimo“, nuostatų, o gauta informacija bus saugoma ir naudojama tik pirkimo procedūroms vykdyti.

 

PROGRAMŲ KONKURSO PROJEKTAS

PRIVALOMI TV PROGRAMŲ TECHNINIAI REIKALAVIMAI

PIRKIMO DOKUMENTAI

PROGRAMOS SĄMATA

RESURSŲ SĄRAŠAS

TV PROGRAMŲ VERTINIMO LENTELĖ

 

Pirkimo objektas:

1. Informacinės ir aktualijų programos

a) Kasdienė pokalbių programa, skirta dienos įvykiams aptarti.

b) Diskusijų programa, skirta visuomenės aktualijų, socialinės problematikos ir rezonansiniams įvykiams aptarti.

c) Žurnalistinis tyrimas, orientuotas į visuomenei aktualias temas.

d) Informacinė programa, skirta pasaulio lietuvių aktualijoms.

e)  Lietuvos švietimo problemas analizuojanti programa.

 

2. Menas, kultūra ir mokslas

a) Kultūros žurnalas, pokalbių programa, skirta Lietuvos kultūrinio gyvenimo apžvalgai, naujiems projektams pristatyti, supažindinti su iškiliausiais kūrėjais.

b) Specializuota kultūros programa, skirta įvairioms kultūros ir meno sritims (muzikai, teatrui, kinui, dailei, dizainui, architektūrai ir t. t.), jų tendencijoms Lietuvoje ir pasaulyje bei išsamiai jų analizei.

c) Mokslo populiarinimo žurnalas suprantamai ir intriguojančiai pristatantis Lietuvos mokslininkus, jų pasiekimus, šiuolaikinio mokslo laimėjimus.

d) Programa, skirta kultūrai ir menui populiarinti, kurioje žaismingai kalbama apie meną, kultūros asmenybes, institucijas.

 

3.  Šviečiamosios programos

a) Programa, skirta sveikatos apsaugos sistemos problemoms nagrinėti, propaguojanti sveiką gyvenimo būdą ir ligų prevenciją.

b)  Programa, skirta eismo saugumui gerinti, vairavimo kultūrai ugdyti bei atitinkamiems visuomenės elgesio modeliams formuoti.

c) Kulinarinė programa.

d) Ekologinė programa, kurianti aplinkos apsaugos sampratą ir formuojanti atitinkamus visuomenės elgesio modelius.

e) Dokumentinių programų ciklas, skirtas visuomenės sąmoningumui, pilietiškumui ugdyti ir pamatinėms vertybėms puoselėti.

f) Publicistinė programa, nagrinėjanti, analizuojanti ir suprantamai paaiškinanti socialines, ekonomines, politines aktualijas bei problemas, siūlanti galimus sprendimų būdus ar formuojanti atitinkamo pilietiško elgesio modelius.

g) Socialinis projektas, kurio tikslas pristatyti visuomenės problemas, jas spręsti, parodyti sprendimo būdus.

h) Programa apie Europos bendriją, kaimynines šalis, užsienio valstybių gerosios patirties sklaidą.

i) Kalbos kultūros programa.

j) Analitinė diskusijų programa apie Lietuvos bei jos kaimynų istoriją šiuolaikinių pasaulio bei Europos įvykių kontekste.

 

4. Serialai

a) Kasdienis serialas, orientuotas į socialinę tematiką ir problematiką, skirtas visuomenės sąmoningumui, pilietiškumui ugdyti ir pamatinėms vertybėms puoselėti.

b) Kassavaitinis serialas, orientuotas į socialinę tematiką ir problematiką, skirtas visuomenės sąmoningumui, pilietiškumui ugdyti ir pamatinėms vertybėms puoselėti.

c) Serialas, lietuvių literatūros kūrinio ekranizacija.

 

5.  Sporto programos

Sporto programa, skirta Lietuvos ir pasaulio svarbiausiems įvykiams nušviesti ir fiziniam aktyvumui propaguoti.

 

6. Religinės programos

a) Religinė-kultūrinė programa katalikų religinei bendruomenei.

b) Religinė-kultūrinė programa evangelikų liuteronų  bendruomenei.

c) Religinė-kultūrinė programa stačiatikių religinei bendruomenei.

d) Ekumeninė programa, skirta visoms konfesijoms, religijų istorijos raidai ir istorijai.

 

7.  Pramoginės programos

 

a) Pramoginis pokalbių šou, skirtas Lietuvos ir pasaulio aktualijoms aptarti.

b) Kasdienė pramoginė pokalbių programa.

c) Pramoginė muzikinė savaitgalio programa.

d) Humoristinė socialinės satyros programa.

e) Pramoginis intelektualus žaidimas.

f) Kasdienis šviečiamasis žaidimas.

g) Gyvenimo būdo žurnalas.

h) Info šou – programa, kurioje šmaikščiai pristatomos ir aptariamos Lietuvos ir pasaulio aktualijos.

i) Programa, skirta emigracijos ir imigracijos problemoms.

 

8.  Programos vaikams ir jaunimui

a) Programa jaunimui, nagrinėjanti ugdymo, laisvalaikio, bendravimo problemas ir ugdanti kritinį mąstymą.

b) Programa vaikams, ugdanti kūrybingą, mąstančią ir smalsią asmenybę, propaguojanti šeimos vertybes, meilę gamtai.

 

9. Regioninės programos

Programa, skirta Lietuvos regionų ar regiono aktualijoms apžvelgti.

 

10. Tautinių bendrijų programos

Programa, skirta Lietuvoje gyvenančioms ukrainiečių, baltarusių, lenkų, rusų, žydų tautinėms bendrijoms.

 

11. Proginiai projektai

Programa, skirta Naujiesiems metams, Laisvė gynėjų dienai, Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai, Lietuvos valstybės atkūrimo dienai, Šv. Velykoms, Joninėms, Valstybės dienai, Šv. Kalėdoms ir kt.

 

 

 

 

Pirkimo būdas: programų konkursas.

Paraiškas teikėjai turi pateikti raštu iki 2018-02-20 14.00 val. užklijuotuose vokuose.

Alternatyvūs pasiūlymai priimami.

Paraiška, pateikta pasibaigus LRT nustatytam paraiškų priėmimo terminui, nesvarstoma.

Teikėjai privalo nurodyti trečiuosius asmenis, kuriems numato perduoti vykdyti dalį sutarties ir perduodamos pirkimo dalies aprašymą, jeigu teikėjai numato tokį perdavimą.

Teikėjai privalo nurodyti įgaliotą atstovą, kuris bus atsakingas už teikėjo pasiūlymo pateikimą, ir pateikti apie jį duomenis. Jeigu teikiant pasiūlymą dalyvaus tretieji asmenys, nurodomi ir trečiųjų asmenų įgalioti atstovai, pateikiami duomenys apie juos.

Teikėjai privalo pateikti nustatytos formos paraišką dalyvauti televizijos programų sukūrimo ir jų parengimo transliuoti paslaugų pirkime programų konkurso būdu.

 

Juridinio asmens paraiška.

 

Fizinio asmens paraiška.

 

Kartu su paraiška juridinis asmuo teikia šiuos dokumentus:

§  juridinio asmens registravimo pažymėjimo kopiją;

§  įstatų, o jeigu juridinis asmuo neturi įstatų, - kito dokumento, kuriame būtų nurodyti juridinio asmens veiklos tikslai ir rūšys, kopiją;

§  informaciją apie ne daugiau kaip 10 (dešimt) teikėjo vykdytų svarbiausių sutarčių dėl programų rengimo (pažymos apie svarbiausias sutartis forma);

§  įgaliojimą (jeigu paraišką pasirašo vadovo įgaliotas asmuo);

§  laisvos formos deklaraciją apie tai, kad juridinis asmuo nuo 2016-01-01 nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

 

Kartu su paraiška fizinis asmuo teikia šiuos dokumentus:

§  paso arba asmens tapatybės kortelės kopiją;

§  informaciją apie ne daugiau kaip 10 (dešimt) teikėjo vykdytų svarbiausių sutarčių dėl programų rengimo (pažymos apie svarbiausias sutartis forma);

§  laisvos formos deklaraciją apie tai, kad fizinis asmuo nuo 2016-01-01 nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

 

Reikalavimai paraiškai:

§  pildoma lietuvių kalba, kompiuteriu;

§  teikiama su nustatytais pateikti priedais;

§  dokumentai užsienio kalba pateikiami su oficialiu vertimu į lietuvių kalbą.

 

Perkančioji organizacija teikėjų kvalifikaciją vertins 2018-02-20 14 val. atplėšusi vokus. Teikėjų kvalifikacija bus vertinama tokia eilės tvarka, kokia teikėjų paraiškos buvo gautos ir užregistruotos Televizijos ir radijo programų sukūrimo ir parengimo transliuoti paslaugų pirkimo komisijos registracijos žurnale, pradedant anksčiausiai gauta paraiška. Teikėjai, pateikę visus kvietime teikti siūlymus dalyvauti televizijos programų sukūrimo ir jų parengimo transliuoti paslaugų pirkime programų konkurso būdu nurodytus dokumentus, laikomi atitinkančiais kvalifikacinius reikalavimus ir kviečiami teikti programų projektus. Kvietimai teikėjams pateikti programų projektus kartu su patvirtinimu, kad jie atitinka kvalifikacinius reikalavimus, bus išsiųsti ne vėliau kaip 2018-02-21 teikėjo nurodytu elektroninio pašto adresu.

Teikėjams, pateikusiems nevisus, neišsamius ar netikslius kvalifikaciją patvirtinančius dokumentus ir (ar) informaciją, bus nustatytas ne ilgesnis kaip 2 (dviejų) darbo dienų terminas šiems trūkumams pašalinti. Kvietimai teikėjams, pašalinusiems trūkumus per nustatytą terminą, pateikti projektus kartu su patvirtinimu, kad jie atitinka kvalifikacinius reikalavimus, bus išsiųsti ne vėliau kaip iki 2018-02-23 teikėjo nurodytu elektroninio pašto adresu. Jeigu teikėjas per šį terminą trūkumų nepašalins, Komisija nebekvies šio teikėjo dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose ir apie tai jam praneš raštu.

Pirminiai pasiūlymai bus vertinami, jeigu bus pateiktas bent vienas pasiūlymas.

Paraiška kartu su privalomais pridėti dokumentais pateikiama VšĮ Lietuvos nacionaliniam radijui ir televizijai (asmeniškai arba per atstovą) arba paštu. Pateikiamas vienas paraiškos ir paraiškos dokumentų originalas.

Pirkimo dokumentus ir papildomą informaciją apie pasiūlymų pateikimą galima gauti adresu S. Konarskio g. 49, LT 03123 Vilnius, tel. (8 5) 236 31 00, faks. (85) 236 32 08 arba el. paštu konkursas@lrt.lt.

 

 

 

 

Kraunasi ...
 
GrojaraštisIrašaiKeisti
Kraunasi ...
  
VartotojasPašalinti
Kraunasi ...
Close